Αριθ. Απόφασης 261/2011-Αποδοχή και μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ στον λογαριασμό του Δήμου

ΑΔΑ: 4Α58ΩΚΓ-ΗΘΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 261/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:  Αποδοχή και μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ στον λογαριασμό του Δήμου.

Στη Ναύπακτο σήμερα 13 Ιουλίου 2011, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 24667/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος  εκτός  ημερήσιας διάταξης αποχώρησε οριστικά σε ο δημ. Σύμβουλος κ. Καρναχωρίτης Μιχαήλ.
 2. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κούκουνας  αποχώρησε  οριστικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 3. Ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς αποχώρησε οριστικά  από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κατά  τη διάρκεια  του 3ου θέματος της  ημερήσιας διάταξης
 4. Η  δημοτική σύμβουλος  κ.. Κουτσοσπύρου  αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού  συμβουλίου   κατά τη διάρκεια  συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας  διάταξης.

Η συνεδρίαση του  Δημοτικού συμβουλίου συνεχίστηκε και μετά τη 12η νυχτερινή ώρα  με σύμφωνη  γνώμη του συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης«Αποδοχή και μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ στον λογαριασμό του Δήμου». Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου η  παρακάτω εισήγηση της Δ.νσης  οικονομικής  υπηρεσίας του Δήμου:

«Σύμφωνα με την αριθμ. 61/2011 απόφαση δημοτικού συμβουλίου όλα τα Ν.Π.Δ.Δ των πρώην δήμων καταργούνται και τα περιουσιακά ή χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα των Ν.Π.Δ.Δ μεταβιβάζονται στο Δήμο Ναυπακτίας.

Σχετική πράξη κατάργησης (αριθμός απόφασης 40962/8694) του Γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου δημοσιεύθηκε στις 16/6/2011 στο αριθμ. 1287/2001 Φ.Ε.Κ.

Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να μεταφερθούν τα χρηματικά υπόλοιπα των Ν.Π.Δ.Δ στο λογαριασμό του Δήμου Ναυπακτίας που τηρείται στο Τ.Π & Δανείων θα πρέπει να γίνει με απόφαση σας αποδοχή και μεταφορά των υπολοίπων τα οποία αναλυτικά κατά καταργούμενο πρόσωπο σύμφωνα με τη βεβαίωση του Τ.Π & Δανείων στη Δ.Ο.Υ Ναυπάκτου και Θέρμου καθώς και τη βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας είναι

Τ.Π & ΔΑΝΕΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΡΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

0,00

0,00

998,48

998,48

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

29.161,17

0,00

0,58

29.161,75

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

49.707,57

49.551,32

230,19

99.489,08

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

1.577,21

0,00

26,33

1.603,54

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΑΤΟΥΣ

7.567,98

0,00

0,00

7.567,98

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

5.504,14

0,00

0,00

5.504,14

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΛΗΝΗΣ

6.737,94

0,00

0,00

6.737,94

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ

3.247,81

0,00

0,00

3.247,81

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

11.274,80

0,00

0,00

11.274,80

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

3.529,40

0,00

0,00

3.529,40

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

859,53

0,00

0,00

859,53

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

3.631,60

0,00

0,00

3.631,60

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

5.001,58

0,00

168,62

5.170,20

ΣΥΝΟΛΟ

127.800,73

49.551,32

1.424,20

178.776,25

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται και μεταφέρει τα χρηματικά υπόλοιπα  των καταργούμενων ΝΠΔΔ στο λογαριασμό του δήμου Ναυπακτίας τα οποία σύμφωνα με τη βεβαίωση του Τ.Π & Δανείων στη Δ.Ο.Υ Ναυπάκτου και Θέρμου καθώς και τη βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας είναι τα εξής:

Τ.Π & ΔΑΝΕΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΡΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

0,00

0,00

998,48

998,48

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

29.161,17

0,00

0,58

29.161,75

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

49.707,57

49.551,32

230,19

99.489,08

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

1.577,21

0,00

26,33

1.603,54

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΑΤΟΥΣ

7.567,98

0,00

0,00

7.567,98

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

5.504,14

0,00

0,00

5.504,14

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΛΗΝΗΣ

6.737,94

0,00

0,00

6.737,94

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ

3.247,81

0,00

0,00

3.247,81

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

11.274,80

0,00

0,00

11.274,80

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

3.529,40

0,00

0,00

3.529,40

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

859,53

0,00

0,00

859,53

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

3.631,60

0,00

0,00

3.631,60

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

5.001,58

0,00

168,62

5.170,20

ΣΥΝΟΛΟ

127.800,73

49.551,32

1.424,20

178.776,25

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  14/7/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης