Αριθ. Απόφασης 260/2011-ψήφιση πιστώσεων με αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικ. Έτους 2011.

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΚΓ-ΥΞ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του  δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 260/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:  ψήφιση πιστώσεων με αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικ. Έτους 2011.

Στη Ναύπακτο σήμερα 13 Ιουλίου 2011, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 24667/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος  εκτός  ημερήσιας διάταξης αποχώρησε οριστικά ο δημ. Σύμβουλος κ. Καρναχωρίτης Μιχαήλ.
 2. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κούκουνας  αποχώρησε  οριστικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 3. Ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς αποχώρησε οριστικά  από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κατά  τη διάρκεια  του 3ου θέματος της  ημερήσιας διάταξης
 4. Η  δημοτική σύμβουλος  κ.. Κουτσοσπύρου  αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού  συμβουλίου   κατά τη διάρκεια  συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας  διάταξης.

Η συνεδρίαση του  Δημοτικού συμβουλίου συνεχίστηκε και μετά τη 12η νυχτερινή ώρα  με σύμφωνη  γνώμη του συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 2ο θέμα ψήφιση πιστώσεων με αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικ. Έτους 2011. και έθεσε υπόψη των μελών του  την πιο κάτω εισήγηση της Δ./νσης  οικονομικών υπηρεσιών του  Δήμου, η οποία  έχει ως εξής :

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι’ εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι’ ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι’ απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ναυπακτίας του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της

 1. την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
 2. το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)
 3. τον προϋπολογισμό του Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2011, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.120/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Α. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των εσόδων και ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων

Κ.Α 0411. με τίτλο «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου (αγορά τάφου)» 3.000 €

Εισπράχτηκαν μέχρι 31/5/2011 , 2.843 €  (δεν είχε προβλεφθεί έσοδο)

Κ.Α 2119.003  με τίτλο «τόκοι καταθέσεων παρελθόντων ετών» με ποσό 26.000 €

Αφορούν τόκους από το Τ.Π.& Δ για τους έντοκους λογαριασμούς που τηρούσαν στο ταμείο ο πρώην Δήμος Ναυπάκτου και Αντιρρίου

Κ.Α 2115 με τίτλο «Έσοδα από Τ.Α.Π» με ποσό  25.000 €

Εισπράχθηκαν μέσω Δ.Ε.Η για το τελευταίο τρίμηνο 2010 ποσό 24.717,89 €

Κ.Α 2111  με τίτλο «Έσοδα από τέλη καθαριότητος και φωτισμού» με ποσό 33.000 €

Εισπράχθηκαν μέσω Δ.Ε.Η για το τελευταίο τρίμηνο 2010 ποσό 32.710,53 επί πλέον αυτών που είχαν προβλεφθεί στο προϋπολογισμό

Κ.Α 1311.054  με τίτλο «αποχέτευση όμβριων Δ.Δ Αντιρρίου» με ποσό 12.700 €

Εισπράχθηκαν από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ποσό 12.681,24 για το έργο αποχέτευση όμβριων Δ.Δ Αντιρρίου το οποίο όμως είχε  εξοφληθεί από το λογαριασμό ΤΑΚΤΙΚΏΝ

Κ.Α 0431. με τίτλο «Έσοδα για αγορά καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης» 15.000,00 €   Εισπράχθηκαν  από 11/5/2011 έως 31/5/2011 για αγορά καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης 3.318,90 €

Κ.Α 1115.   με τίτλο «Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84» 5.000,00 € Εισπράχθηκαν   έως 31/5/2011, χωρίς να έχει προϋπολογιστεί ποσό στον Κ.Α  ποσό 2.642,64 €

Κ.Α 0111.019 με τίτλο «ενοίκιο περιβαλλοντικού κέντρου Λεύκας Δ.Ε Αποδοτιας» 3.050,00 €

Δημοπρατήθηκε με ενοίκιο 3.650,00 ευρώ ετησίως.(Απόφαση οικονομικής επιτροπής 67/2011).

Κ.Α 1514.001 με τίτλο «Πρόστιμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών» 3.000 €

Εισπράχτηκαν μέχρι 31/5/2011, 2.401,93 € (δεν είχε προβλεφθεί έσοδο) και τη μεταφορά ποσού 125.750,00 € στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού

Β. Τη  μεταφορά πίστωσης στο αποθεματικό κεφάλαιο και το Κ.Α 9111 του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:

-Από τον Κ.Α 00-6117.001  με τίτλο «Αμοιβή αναδόχου ελεγχόμενης στάθμευσης»  να μεταφερθεί ποσό 175.000 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού, επειδή η σύμβαση σύμφωνα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου λύθηκε και δεν υπάρχει άλλη απαίτηση από τον ανάδοχο το οικ.ετος 2011.

-Από τον Κ.Α 00-6126.001 με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Αντιδημάρχων» να μεταφερθεί ποσό 5.000 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού

Γ. Επίσης, προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων 307.250,35 € από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς,

–     Μεταφορά ποσού 33.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α.20-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων καθαριότητος»

Μεταφέρεται το ποσό που εισπράχθηκε από τη Δ.Ε.Η για τέλη καθαριότητος πλέον των προϋπολογισθέντων

 1. Μεταφορά ποσού 1.750,00 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α 8115.006  με τίτλο «οφειλές παρελθόντων ετών Χάλκειας»

Αφορά το αριθμ.49/10-11-2009 τιμολόγιο ΚΤΕΛ Αιτωλ/νιας αξίας 1740,49 € που  παραδόθηκε στις 19/4/2011

 1. Μεταφορά ποσού 563,96 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α. 8115.003  με τίτλο «οφειλές παρελθόντων ετών Αντιρρίου»

Αφορά το αριθμ.2250,2251,2248,2378 τιμολόγια  της Κανδρη-Ζωγραφου Ευαγγελία για  μεταγραφές συμβολαίων αγοράς οικοπέδων

 1. Μεταφορά ποσού 2.577,39 ευρώ  στον υφιστάμενο  Κ.Α  -8115.001 με τίτλο «οφειλές παρελθόντων ετών ΔΕ Ναυπάκτου»

Αφορά τιμολόγια εφημερίδων για δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κτηματογράφηση που απέβη άκαρπος  και βρίσκονταν στο φάκελο του έργου

 1. Μεταφορά ποσού 83.455,00 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α 00-6813.001   με τίτλο «Εγγύηση δανείου ΔΕΥΑ Ναυπάκτου»

Πληρωμή δόσης δανείου

–     Μεταφορά ποσού 10.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α 00-6492.001   με τίτλο «Δικαστικά  έξοδα και  έξοδα εκτέλεσης  δικαστικών   αποφάσεων ή συμβιβαστικών  πράξεων»

Πληρωμή δικαστικών αποφάσεων υπαλλήλων ,προμηθευτών κλπ

 1. Μεταφορά ποσού 300,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α 00-6451.005 με τίτλο «Σύμβαση ομαδικής συνδρομής CARDIOEXPRESS»
 2. Μεταφορά ποσού 2.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α  -8231.009 με τίτλο «Απόδοση  κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ»

Αφορά ασφαλιστικές εισφορές Αντιδημάρχου οι οποίες με βάση την αριθμ. πρωτ.19165/18-4-2011 κοινή υπουργική απόφαση επιβαρύνουν τον Δήμο

–     Μεταφορά ποσού  1.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α  -8231.001 με τίτλο «Απόδοση  κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη»

Αφορά ασφαλιστικές εισφορές Δημάρχου οι οποίες με βάση την αριθμ. πρωτ.19165/18-4-2011 κοινή υπουργική απόφαση επιβαρύνουν τον Δήμο

Μεταφορά ποσού  1.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α  -8231.019 με τίτλο «Απόδοση  κρατήσεων για Τ.Π.Δ.Υ»

Αφορά ασφαλιστικές εισφορές Δημάρχου οι οποίες με βάση την αριθμ.πρωτ.19165/18-4-2011 κοινή υπουργική απόφαση επιβαρύνουν τον Δήμο

–     Μεταφορά ποσού  1.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α  -8231.020 με τίτλο «Απόδοση  κρατήσεων για Μ.Τ.Π.Υ»

Αφορά ασφαλιστικές εισφορές Δημάρχου & Αντιδημάρχου οι οποίες με βάση την αριθμ.πρωτ.19165/18-4-2011 κοινή υπουργική απόφαση επιβαρύνουν τον Δήμο

–     Μεταφορά ποσού 15.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α   10-6671.003 με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για computer»

–     Μεταφορά ποσού 1.500,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  10-7131.002 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για δημιουργία αρχείου Δήμου

–      Μεταφορά ποσού  10.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  30-6672.001 με τίτλο  « Προμήθεια ελαστικών»

–      Μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α   70-6671.002   με τίτλο  « προμήθεια ελαστικών»

–      Μεταφορά ποσού 7.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  70-6694.001  με τίτλο  «προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας»

–      Μεταφορά ποσού 80.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  00-6056.001 με τίτλο  «Ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ»

–      Μεταφορά ποσού 6.000,00 ευρώ   στον  Κ.Α  00-6223.   με τίτλο  «Κινητή Τηλεφωνία»

–      Μεταφορά ποσού 5.100,00 ευρώ   στον  Κ.Α  00-6451.007   με τίτλο  «συνδρομή στη 4Μ για προγράμματα τεχνικής υπηρεσίας 2011»

Μεταφορά ποσού    1.500,00 ευρώ   στον  Κ.Α  -8111.006  με τίτλο   «αμοιβές προσωπικού ορισμένου χρόνου Δ.Ε Αντιρρίου»

Αφορά μισθούς Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010 υπαλλήλου (STAGE) βάσει δικαστικής απόφασης

-      Μεταφορά ποσού 750,00 ευρώ   στον  Κ.Α  10-6041.004 με τίτλο « αμοιβές προσωπικού  ορισμένου χρόνου»

Αφορά μισθούς Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011 υπαλλήλου (STAGE) βάσει δικαστικής απόφασης

–     Μεταφορά ποσού 20.000,00 ευρώ   στον υφιστάμενο  Κ.Α   -8112.002   με τίτλο   «αμοιβές & έξοδα αιρετών αρχόντων πρώην Δήμου      Πλατάνου»

–     Μεταφορά ποσού  10.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  30-6263 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

–   Μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  35-6672.  με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»

–   Μεταφορά ποσού 2.254,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  35-6264.001 με τίτλο «Συντήρηση -επισκευή λοιπού εξοπλισμού»

Δ. Σύμφωνα με την αριθμ.61/2011 απόφαση δημοτικού συμβουλίου όλα τα Ν.Π.Δ.Δ των πρώην δήμων καταργούνται και τα περιουσιακά ή χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα των Ν.Π.Δ.Δ μεταβιβάζονται στο Δήμο Ναυπακτίας

Το συνολικό χρηματικό υπόλοιπο που πρέπει να μεταφερθεί στο Δήμο Ναυπακτίας ανέρχεται σε ποσό 178.776,25 € και πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 ως προς τα έσοδα εισάγοντας ποσό  178.776,25 €  στο Κ.Α 511 με τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο»

και μέσω αποθεματικού και τον Κ.Α 9111 στο σκέλος των εξόδων 177.423,13 € ως κατωτέρω

–      Μεταφορά ποσού 8.572,76 € στον -8115.008   με τίτλο «οφειλές παρελθόντων ετών Παπαχαραλαμπείου Φιλαρμονικής»

–      Μεταφορά ποσού 60.550,37 € στον -8115.009   με τίτλο «οφειλές παρελθόντων ετών Πνευματικού κέντρου πρώην Δήμου Ναυπάκτου»

–      Μεταφορά ποσού 2.000,00 € στον υφιστάμενο  15-6481.001   με τίτλο «προμήθεια ειδών κρεοπωλείου»

–      Μεταφορά ποσού 500,00 € στον υφιστάμενο  15-6481.002   με τίτλο «  προμήθεια ειδών παντοπωλείου»

–      Μεταφορά ποσού 1.000,00 € στον υφιστάμενο  15-6481.004   με τίτλο «προμήθεια ειδών αρτοποιείου»

–     Μεταφορά ποσού 2.000,00 € στον υφιστάμενο  15-6481.006   με τίτλο «  προμήθεια ειδών οπωροπωλείου»

–    Μεταφορά ποσού 18.000,00 ευρώ   στον υφιστάμενο  Κ.Α  30-6671.001  με τίτλο  « Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων»

–   Μεταφορά ποσού 10.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  70-6671.001 με τίτλο « Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

–     Μεταφορά ποσού 10.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  70-6641 με τίτλο «προμήθεια καυσίμων»

–      Μεταφορά ποσού 2.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  15-6273.  με τίτλο «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του           υπηρεσίες

-      Μεταφορά ποσού 200,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α 00-6451.006 με τίτλο «συνδρομή στη DIVICO (ασφάλεια κτιρίων)»

-    Μεταφορά ποσού 2.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α 10-6614 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου»

- Μεταφορά ποσού 6.500,00 ευρώ στον Κ.Α 10-7134.003 με τίτλο «προμήθεια & τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων    (κολυμβητήριο, δημοτική αστυνομία)

-   Μεταφορά ποσού 3.500,00 ευρώ  στον Κ.Α 10-7134.004 με τίτλο «προμήθεια & εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου στη Τ.Υ»

-      Μεταφορά ποσού  15.000,00 ευρώ  στον Κ.Α 70-6162.002 με τίτλο «εργασίες μυοκτονίας & απεντόμωσης»

-     Μεταφορά ποσού  12.600,00 ευρώ  στον Κ.Α 15-6011.002 με τίτλο «αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου παιδικών»

-      Μεταφορά ποσού  13.000,00 ευρώ  στον Κ.Α 30-7333.024 με τίτλο «άρση καταπτώσεων Δ.Ε Πλατάνου και Αποδοτίας»

-      Μεταφορά ποσού  10.000,00 ευρώ  στον Κ.Α 70-6262.004 με τίτλο «καθαρισμός παραλιών»

Ε. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των εσόδων και των εξόδων εισάγοντας στο σκέλος των εσόδων 10.000,00 € και το Κ.Α 0718.002 με τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα (έσοδα από πληρωμή δημοσιεύσεων έργων)

Μεταφέρει ποσό 10.000,00 €  στο αποθεματικό και το Κ.Α 9111 και από το αποθεματικό στο σκέλος των εξόδων και το Κ.Α 10-6463

με τίτλο «λοιπές δημοσιεύσεις (πληρωμή δημοσιεύσεων για έργα)»

(η ανωτέρω πίστωση θα χρησιμοποιηθεί για έκδοση και πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν δημοσιεύσεις δημοπρατούμενων έργων

Και η δαπάνη θα εισπραχθεί από το Δήμο από τους  αναδόχους πριν την πληρωμή του 1ου λογαριασμού)   (Ν.3548/2007 Αρθρο 6 παρ.5)

Ζ. Μεταφέρει την εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 25-7333.012 με τίτλο «ηλεκτροδότηση υδρομάστευσης ΤΚ Νεοχωρίου (ΣΑΤΑ 2010 απο Χ.Υ)» πίστωση  του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2011 ύψους 17.800 ευρώ  που αφορά στην εκτέλεση του έργου στο αποθεματικό.

Μεταφέρει πίστωση  ύψους 12.000 ευρώ , από το αποθεματικό, στον Κ.Α. 25-7333.013 με τίτλο «κατασκευή φρεατίων & υδρομαστεύσεων  ΔΕ Πλατάνου(ΣΑΤΑ 2010 απο Χ.Υ)» για την εκτέλεση του έργου

Μεταφέρει πίστωση  ύψους 5.800 ευρώ , από το αποθεματικό, στον Κ.Α. 25-7135.004 με τίτλο «προμήθεια υλικών για σύνδεση δεξαμενών με δίκτυο ύδρευσης ΔΕ Πλατάνου(ΣΑΤΑ 2010 απο Χ.Υ)»

Η. προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τις  ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων συνολικού ύψους 195.100 € από το αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί:

Κ.Α 25-6162.001 με τίτλο «ανάλυση ποιότητας πόσιμων υδάτων ΔΕ» 15.000,00 €

Κ.Α 30-6262.005 με τίτλο «Ελαιοχρωματισμοί δημοτικών κτιρίων» 10.000,00 €

Κ.Α 35-6262.001 με τίτλο «καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων» 20.000,00 €

Κ.Α 15-6474.004 με τίτλο «προμήθεια ειδών παραλίας στα πλαίσια προγράμματος ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» 15.000,00 €

Κ.Α 25-7135.005 με τίτλο «προμήθεια σχαρών, φρεατίων» 15.000,00 €

Κ.Α 10-7134.007 με τίτλο «Προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης και δικτυακού εξοπλισμού» 5.000,00€

Κ.Α 25-7131.001 με τίτλο «Προμήθεια αντλιτικών μηχανημάτων μηχανημάτων για αντλιοστάσια» 12.000,00 €

Κ.Α 30-7336.001 με τίτλο «διαμόρφωση χώρου παρκινγκ στο ΞΕΝΙΑ» 12.600,00 ευρώ

Κ.Α 70-6694.001 με τίτλο «προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας» 5.000,00 ευρώ

Κ.Α 25-7333.010 με τίτλο «συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης»    10.000,00   ευρώ

Κ.Α 15-6615. με τίτλο «Εκτυπώσεις προγραμμάτων , εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για διάφορες εκδηλώσεις Δήμου»  5.000,00 ευρώ

Κ.Α 30-6262.015 με τίτλο «Ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων δημοτικών χώρων» 10.000,00 ευρώ

Κ.Α 30-6262.016 με τίτλο «περιφράξεις δημοτικών χώρων» 10.000,00 ευρώ

Κ.Α 30-6662.008 με τίτλο «προμήθεια Κ.Α 30-6662.008 με τίτλο « & τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 10.000,00 ευρώ

Κ.Α 35-7135.001 με τίτλο «προμήθεια εργαλείων» 2.500,00 ευρώ

Κ.Α 00-6117.001 με τίτλο «Δαπάνες για ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου» 10.000,00 ευρώ

Κ.Α 10-6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»  10.000,00 ευρώ

Κ.Α  35-6641      με τίτλο «προμήθεια καυσίμων» 8.000,00 ευρώ

Κ.Α 10-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» 10.000,00 ευρώ

Θ. Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα 90,00 € στο όνομα TOMORRI HYSNI  το οποίο κατέβαλε στο ταμείο του Δήμου και εισπράχθηκε με το αριθμ.8677/22/10/2010 διπλότυπο είσπραξης ενώ έπρεπε να κατατεθούν στη δ/νση αλλοδαπών του υπουργείου Εσωτερικών

(σχετική εισήγηση τμήματος αλλοδαπών & μετανάστευσης Δήμου)

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ. Σταυρόπουλος  ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στις προτεινόμενες  αναμορφώσεις της υπηρεσίας και πρότεινε την έγκρισή τους. Ο  δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαθανάσης  είπε ότι  ύστερα από την πρόσφατη ψήφιση του προϋπολογισμού έρχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα  η αναμόρφωσή του ,πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός  έχει πέσει έξω και επεσήμανε ότι γίνονται πολλές κατατμήσεις έργων  για  να γίνονται  αναθέσεις , ενώ θα πρέπει  να γίνονται με διαγωνισμό ,δήλωσε  δε ότι θα ψηφίσει μόνο συγκεκριμένες πιστώσεις όπως   οι ασφαλιστικές εισφορές και υπερωρίες των υπαλλήλων. Ο δημ. σύμβουλος κ. Κοτσανάς  είπε ότι ύστερα  από μικρό χρονικό διάστημα  έρχονται για έγκριση  αναμορφώσεις μαμούθ  και αυτό καταδεικνύει ότι ο προύπολογισμός ήταν πρόχειρος, επιπόλαιος  και με λάθος προβλέψεις, Στη συνέχεια ο κ. Κοτσανάς αναφέρθηκε   αναλυτικά  για πολλές προτεινόμενες  αναμορφώσεις ,επεσήμανε δε ότι γίνονται κατατμήσεις  προκειμένου  να γίνονται στη συνέχεια  αναθέσεις    και έκανε συγκεκριμένη γραπτή πρόταση με τις πιστώσεις που θα ψηφίσει ,oι οποίες είναι οι εξής:. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κοτρωνιάς  είπε ότι υπάρχουν κατατμήσεις  προμηθειών και εργασιών . O κ. δήμαρχος που πήρε το λόγο στη συνέχεια απάντησε στα ερωτήματα που τέθηκαν, τα οποία πολλά από αυτά χαρακτηρίζονται από άγνοια ειδικά όσον αφορά την διαδικασία των έργων και των προμηθειών  και τόνισε ότι υπάρχουν αδυναμίες και προβλήματα σε ένα υπό δημιουργία Δήμο, ειδικά σε κάποιες υπηρεσίες και  προσπαθούμε να βάλουμε τάξη ,αλλωστε οι αναμορφώσεις γίνονται για την κάλυψη των αδυναμιών αυτών. .Επίσης  τοποθετήθηκαν επί του  θέματος οι  Δ.Σ. κ.κ.. Καρακώστας  Νούλας  και Σικώλας. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του  Δημοτικού συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία  για  έγκριση την εισήγηση της  υπηρεσίας  .Υπέρ της  εισήγησης  της  υπηρεσίας ψήφισαν οι  δημ. Σύμβουλοι κ.κ. ενώ  οι δημ σύμβουλοι ψήφισαν  μόνο τις πιστώσεις που  πρότεινε οκ. Κοτσανάς

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του  Δήμου  οικ. έτους 2011 όπως πιο κάτω:

Α. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των εσόδων και ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων

Κ.Α 0411. με τίτλο «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου (αγορά τάφου)» 3.000 €

Εισπράχτηκαν μέχρι 31/5/2011 , 2.843 €  (δεν είχε προβλεφθεί έσοδο)  (ομόφωνα)

Κ.Α 2119.003  με τίτλο «τόκοι καταθέσεων παρελθόντων ετών» με ποσό 26.000 €

Αφορούν τόκους από το Τ.Π.& Δ για τους έντοκους λογαριασμούς που τηρούσαν στο ταμείο ο πρώην Δήμος Ναυπάκτου και Αντιρρίου(ομόφωνα).

Κ.Α 2115 με τίτλο «Έσοδα από Τ.Α.Π» με ποσό  25.000 €

Εισπράχθηκαν μέσω Δ.Ε.Η για το τελευταίο τρίμηνο 2010 ποσό 24.717,89 € (ομόφωνα).

Κ.Α 2111  με τίτλο «Έσοδα από τέλη καθαριότητος και φωτισμού» με ποσό 33.000 €

Εισπράχθηκαν μέσω Δ.Ε.Η για το τελευταίο τρίμηνο 2010 ποσό 32.710,53 επί πλέον αυτών που είχαν προβλεφθεί στο προϋπολογισμό.(ομόφωνα).

Κ.Α 1311.054  με τίτλο «αποχέτευση όμβριων Δ.Δ Αντιρρίου» με ποσό 12.700 €

Εισπράχθηκαν από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ποσό 12.681,24 για το έργο αποχέτευση όμβριων Δ.Δ Αντιρρίου το οποίο όμως είχε  εξοφληθεί από το λογαριασμό ΤΑΚΤΙΚΏΝ (ομόφωνα).

Κ.Α 0431. με τίτλο «Έσοδα για αγορά καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης» 15.000,00 €   Εισπράχθηκαν  από 11/5/2011 έως 31/5/2011 για αγορά καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης 3.318,90 € (ομόφωνα)

Κ.Α 1115.   με τίτλο «Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84» 5.000,00 € Εισπράχθηκαν   έως 31/5/2011, χωρίς να έχει προϋπολογιστεί ποσό στον Κ.Α  ποσό 2.642,64 € (ομόφωνα)

Κ.Α 0111.019 με τίτλο «ενοίκιο περιβαλλοντικού κέντρου Λεύκας Δ.Ε Αποδοτιας» 3.050,00 €

Δημοπρατήθηκε με ενοίκιο 3.650,00 ευρώ ετησίως.(Απόφαση οικονομικής επιτροπής 67/2011).(ομόφωνα)

Κ.Α 1514.001 με τίτλο «Πρόστιμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών» 3.000 €

Εισπράχτηκαν μέχρι 31/5/2011, 2.401,93 € (δεν είχε προβλεφθεί έσοδο) και τη μεταφορά ποσού 125.750,00 € στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού.(ομόφωνα).

Β. Τη  μεταφορά πίστωσης στο αποθεματικό κεφάλαιο και το Κ.Α 9111 του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:

-Από τον Κ.Α 00-6117.001  με τίτλο «Αμοιβή αναδόχου ελεγχόμενης στάθμευσης»  να μεταφερθεί ποσό 175.000 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού, επειδή η σύμβαση σύμφωνα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου λύθηκε και δεν υπάρχει άλλη απαίτηση από τον ανάδοχο το οικ.ετος 2011.

-Από τον Κ.Α 00-6126.001 με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Αντιδημάρχων» να μεταφερθεί ποσό 5.000 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού

Γ. Επίσης, προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων 307.250,35 € από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς,

–     Μεταφορά ποσού 33.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α.20-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων καθαριότητος».(ομόφωνα)

Μεταφέρεται το ποσό που εισπράχθηκε από τη Δ.Ε.Η για τέλη καθαριότητος πλέον των προϋπολογισθέντων

 1. Μεταφορά ποσού 1.750,00 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α 8115.006  με τίτλο «οφειλές παρελθόντων ετών Χάλκειας».(ομόφωνα)

Αφορά το αριθμ.49/10-11-2009 τιμολόγιο ΚΤΕΛ Αιτωλ/νιας αξίας 1740,49 € που  παραδόθηκε στις 19/4/2011

 1. Μεταφορά ποσού 563,96 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α. 8115.003  με τίτλο «οφειλές παρελθόντων ετών Αντιρρίου».(ομόφωνα)

Αφορά το αριθμ.2250,2251,2248,2378 τιμολόγια  της Κανδρη-Ζωγραφου Ευαγγελία για  μεταγραφές συμβολαίων αγοράς οικοπέδων

 1. Μεταφορά ποσού 2.577,39 ευρώ  στον υφιστάμενο  Κ.Α  -8115.001 με τίτλο «οφειλές παρελθόντων ετών ΔΕ Ναυπάκτου».(ομόφωνα)

Αφορά τιμολόγια εφημερίδων για δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κτηματογράφηση που απέβη άκαρπος  και βρίσκονταν στο φάκελο του έργου

 1. Μεταφορά ποσού 83.455,00 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α 00-6813.001   με τίτλο «Εγγύηση δανείου ΔΕΥΑ Ναυπάκτου».(ομόφωνα)

Πληρωμή δόσης δανείου

–     Μεταφορά ποσού 10.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο  Κ.Α 00-6492.001   με τίτλο «Δικαστικά  έξοδα και  έξοδα εκτέλεσης  δικαστικών   αποφάσεων ή συμβιβαστικών  πράξεων»

Πληρωμή δικαστικών αποφάσεων υπαλλήλων ,προμηθευτών κλπ.(ομόφωνα)

 1. Μεταφορά ποσού 300,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α 00-6451.005 με τίτλο «Σύμβαση ομαδικής συνδρομής CARDIOEXPRESS».(ομόφωνα)
 2. Μεταφορά ποσού 2.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α  -8231.009 με τίτλο «Απόδοση  κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ».(ομόφωνα)

Αφορά ασφαλιστικές εισφορές Αντιδημάρχου οι οποίες με βάση την αριθμ. πρωτ.19165/18-4-2011 κοινή υπουργική απόφαση επιβαρύνουν τον Δήμο

–     Μεταφορά ποσού  1.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α  -8231.001 με τίτλο «Απόδοση  κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη».(ομόφωνα)

Αφορά ασφαλιστικές εισφορές Δημάρχου οι οποίες με βάση την αριθμ. πρωτ.19165/18-4-2011 κοινή υπουργική απόφαση επιβαρύνουν τον Δήμο

Μεταφορά ποσού  1.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α  -8231.019 με τίτλο «Απόδοση  κρατήσεων για Τ.Π.Δ.Υ».(ομόφωνα)

Αφορά ασφαλιστικές εισφορές Δημάρχου οι οποίες με βάση την αριθμ.πρωτ.19165/18-4-2011 κοινή υπουργική απόφαση επιβαρύνουν τον Δήμο

–     Μεταφορά ποσού  1.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α  -8231.020 με τίτλο «Απόδοση  κρατήσεων για Μ.Τ.Π.Υ».(ομόφωνα)

Αφορά ασφαλιστικές εισφορές Δημάρχου & Αντιδημάρχου οι οποίες με βάση την αριθμ.πρωτ.19165/18-4-2011 κοινή υπουργική απόφαση επιβαρύνουν τον Δήμο

–     Μεταφορά ποσού 15.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α   10-6671.003 με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για computer».(κατά πλειοψηφία)

–     Μεταφορά ποσού 1.500,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  10-7131.002 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για δημιουργία αρχείου Δήμου .(κατά πλειοψηφία)

–      Μεταφορά ποσού  10.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  30-6672.001 με τίτλο  « Προμήθεια ελαστικών» (κατά πλειοψηφία).

–      Μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α   70-6671.002   με τίτλο  « προμήθεια ελαστικών»   (κατά πλειοψηφία)

–      Μεταφορά ποσού 7.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  70-6694.001  με τίτλο  «προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας».(κατά πλειοψηφία)

–      Μεταφορά ποσού 80.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  00-6056.001 με τίτλο  «Ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ».(ομόφωνα)

–      Μεταφορά ποσού 6.000,00 ευρώ   στον  Κ.Α  00-6223.   με τίτλο  «Κινητή Τηλεφωνία».(κατά πλειοψηφία).

–      Μεταφορά ποσού 5.100,00 ευρώ   στον  Κ.Α  00-6451.007   με τίτλο  «συνδρομή στη 4Μ για προγράμματα τεχνικής υπηρεσίας 2011».(κατά πλειοψηφία).

Μεταφορά ποσού    1.500,00 ευρώ   στον  Κ.Α  -8111.006  με τίτλο   «αμοιβές προσωπικού ορισμένου χρόνου Δ.Ε Αντιρρίου» (ομόφωνα).

Αφορά μισθούς Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010 υπαλλήλου (STAGE) βάσει δικαστικής απόφασης

-      Μεταφορά ποσού 750,00 ευρώ   στον  Κ.Α  10-6041.004 με τίτλο « αμοιβές προσωπικού  ορισμένου χρόνου»  (ομόφωνα)

Αφορά μισθούς Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011 υπαλλήλου (STAGE) βάσει δικαστικής απόφασης

–     Μεταφορά ποσού 20.000,00 ευρώ   στον υφιστάμενο  Κ.Α   -8112.002   με τίτλο   «αμοιβές & έξοδα αιρετών αρχόντων πρώην Δήμου      Πλατάνου» (ομόφωνα)

–     Μεταφορά ποσού  10.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  30-6263 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»(κατά πλειοψηφία)

–   Μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  35-6672.  με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»(κατά πλειοψηφία)

–   Μεταφορά ποσού 2.254,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  35-6264.001 με τίτλο «Συντήρηση -επισκευή λοιπού εξοπλισμού».(κατά πλειοψηφία).

Δ. Σύμφωνα με την αριθμ.61/2011 απόφαση δημοτικού συμβουλίου όλα τα Ν.Π.Δ.Δ των πρώην δήμων καταργούνται και τα περιουσιακά ή χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα των Ν.Π.Δ.Δ μεταβιβάζονται στο Δήμο Ναυπακτίας

Το συνολικό χρηματικό υπόλοιπο που πρέπει να μεταφερθεί στο Δήμο Ναυπακτίας ανέρχεται σε ποσό 178.776,25 € και πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 ως προς τα έσοδα εισάγοντας ποσό  178.776,25 €  στο Κ.Α 511 με τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο»

και μέσω αποθεματικού και τον Κ.Α 9111 στο σκέλος των εξόδων 177.423,13 € ως κατωτέρω

–      Μεταφορά ποσού 8.572,76 € στον -8115.008   με τίτλο «οφειλές παρελθόντων ετών Παπαχαραλαμπείου Φιλαρμονικής»(ομόφωνα)

–      Μεταφορά ποσού 60.550,37 € στον -8115.009   με τίτλο «οφειλές παρελθόντων ετών Πνευματικού κέντρου πρώην Δήμου Ναυπάκτου»(ομόφωνα)

–      Μεταφορά ποσού 2.000,00 € στον υφιστάμενο  15-6481.001   με τίτλο «προμήθεια ειδών κρεοπωλείου» (ομόφωνα)

–      Μεταφορά ποσού 500,00 € στον υφιστάμενο  15-6481.002   με τίτλο «  προμήθεια ειδών παντοπωλείου» (ομόφωνα)

–      Μεταφορά ποσού 1.000,00 € στον υφιστάμενο  15-6481.004   με τίτλο «προμήθεια ειδών αρτοποιείου»  .(ομόφωνα)

–     Μεταφορά ποσού 2.000,00 € στον υφιστάμενο  15-6481.006   με τίτλο «  προμήθεια ειδών οπωροπωλείου» .(ομόφωνα)

-    Μεταφορά ποσού 10.000,00 ευρώ   στον υφιστάμενο  Κ.Α  30-6671.001  με τίτλο  « Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων»

–   Μεταφορά ποσού 10.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  70-6671.001 με τίτλο « Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»(κατά πλειοψηφία).

–     Μεταφορά ποσού 10.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  70-6641 με τίτλο «προμήθεια καυσίμων»(κατά πλειοψηφία).

Μεταφορά ποσού 8.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  35-6641 με τίτλο «προμήθεια καυσίμων»(κατά πλειοψηφία).

-      Μεταφορά ποσού 2.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α  15-6273.  με τίτλο «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του           υπηρεσίες .(κατά πλειοψηφία)

-      Μεταφορά ποσού 200,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α 00-6451.006 με τίτλο «συνδρομή στη DIVICO (ασφάλεια κτιρίων)».(κατά πλειοψηφία).

-    Μεταφορά ποσού 2.000,00 ευρώ  στον υφιστάμενο Κ.Α 10-6614 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου».(κατά πλειοψηφία)

- Μεταφορά ποσού 6.500,00 ευρώ στον Κ.Α 10-7134.003 με τίτλο «προμήθεια & τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων    (κολυμβητήριο, δημοτική αστυνομία).(κατά πλειοψηφία)

-   Μεταφορά ποσού 3.500,00 ευρώ  στον Κ.Α 10-7134.004 με τίτλο «προμήθεια & εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου στη Τ.Υ».(κατά πλειοψηφία)

-      Μεταφορά ποσού  15.000,00 ευρώ  στον Κ.Α 70-6162.002 με τίτλο «εργασίες μυοκτονίας & απεντόμωσης»(ομόφωνα)

-     Μεταφορά ποσού  12.600,00 ευρώ  στον Κ.Α 15-6011.002 με τίτλο «αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου παιδικών».(ομόφωνα)

-      Μεταφορά ποσού  13.000,00 ευρώ  στον Κ.Α 30-7333.024 με τίτλο «άρση καταπτώσεων Δ.Ε Πλατάνου και Αποδοτίας»(κατά πλειοψηφία)

-      Μεταφορά ποσού  10.000,00 ευρώ  στον Κ.Α 70-6262.004 με τίτλο «καθαρισμός παραλιών»(κατά πλειοψηφία).

Ε. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των εσόδων και των εξόδων εισάγοντας στο σκέλος των εσόδων 10.000,00 € και το Κ.Α 0718.002 με τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα (έσοδα από πληρωμή δημοσιεύσεων έργων)

Μεταφέρει ποσό 10.000,00 €  στο αποθεματικό και το Κ.Α 9111 και από το αποθεματικό στο σκέλος των εξόδων και το Κ.Α 10-6463

με τίτλο «λοιπές δημοσιεύσεις (πληρωμή δημοσιεύσεων για έργα)»

(η ανωτέρω πίστωση θα χρησιμοποιηθεί για έκδοση και πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν δημοσιεύσεις δημοπρατούμενων έργων

Και η δαπάνη θα εισπραχθεί από το Δήμο από τους  αναδόχους πριν την πληρωμή του 1ου λογαριασμού)   (Ν.3548/2007 Αρθρο 6 παρ.5)

Ζ. Μεταφέρει την εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 25-7333.012 με τίτλο «ηλεκτροδότηση υδρομάστευσης ΤΚ Νεοχωρίου (ΣΑΤΑ 2010 απο Χ.Υ)» πίστωση  του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2011 ύψους 17.800 ευρώ  που αφορά στην εκτέλεση του έργου στο αποθεματικό.

Μεταφέρει πίστωση  ύψους 12.000 ευρώ , από το αποθεματικό, στον Κ.Α. 25-7333.013 με τίτλο «κατασκευή φρεατίων & υδρομαστεύσεων  ΔΕ Πλατάνου(ΣΑΤΑ 2010 απο Χ.Υ)» για την εκτέλεση του έργου

Μεταφέρει πίστωση  ύψους 5.800 ευρώ , από το αποθεματικό, στον Κ.Α. 25-7135.004 με τίτλο «προμήθεια υλικών για σύνδεση δεξαμενών με δίκτυο ύδρευσης ΔΕ Πλατάνου(ΣΑΤΑ 2010 απο Χ.Υ)»

Η. προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τις  ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων συνολικού ύψους 195.100 € από το αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί:

Κ.Α 25-6162.001 με τίτλο «ανάλυση ποιότητας πόσιμων υδάτων ΔΕ» 15.000,00 €(ομόφωνα)

Κ.Α 30-6262.005 με τίτλο «Ελαιοχρωματισμοί δημοτικών κτιρίων» 10.000,00 €(κατά πλειοψηφία)

Κ.Α 35-6262.001 με τίτλο «καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων» 20.000,00 €(κατά πλειοψηφία)

Κ.Α 15-6474.004 με τίτλο «προμήθεια ειδών παραλίας στα πλαίσια προγράμματος ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» 15.000,00 €(κατά πλειοψηφία)

Κ.Α 25-7135.005 με τίτλο «προμήθεια σχαρών, φρεατίων» 15.000,00 €(κατά πλειοψηφία)

Κ.Α 10-7134.007 με τίτλο «Προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης και δικτυακού εξοπλισμού» 5.000,00€.(κατά πλειοψηφία)

Κ.Α 25-7131.001 με τίτλο «Προμήθεια αντλιτικών μηχανημάτων μηχανημάτων για αντλιοστάσια» 12.000,00 €(κατά πλειοψηφία)

Κ.Α 30-7336.001 με τίτλο «διαμόρφωση χώρου παρκινγκ στο ΞΕΝΙΑ» 12.600,00 ευρώ  (κατά πλειοψηφία)

Κ.Α 70-6694.001 με τίτλο «προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας» 5.000,00 ευρώ(κατά πλειοψηφία)

Κ.Α 25-7333.010 με τίτλο «συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης»    10.000,00   ευρώ(κατά πλειοψηφία)

Κ.Α 15-6615. με τίτλο «Εκτυπώσεις προγραμμάτων , εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για διάφορες εκδηλώσεις Δήμου»  5.000,00 ευρώ(κατά πλειοψηφία)

Κ.Α 30-6262.015 με τίτλο «Ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων δημοτικών χώρων» 10.000,00 ευρώ(κατά πλειοψηφία)

Κ.Α 30-6262.016 με τίτλο «περιφράξεις δημοτικών χώρων» 10.000,00 ευρώ(κατά πλειοψηφία)

Κ.Α 30-6662.008 με τίτλο «προμήθεια Κ.Α 30-6662.008 με τίτλο « & τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 10.000,00 ευρώ(κατά πλειοψηφία)

Κ.Α 35-7135.001 με τίτλο «προμήθεια εργαλείων» 2.500,00 ευρώ (κατά πλειοψηφία)

Κ.Α 00-6117.001 με τίτλο «Δαπάνες για ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου» 10.000,00 ευρώ  (κατά πλειοψηφία)

Κ.Α 10-6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»  10.000,00 ευρώ  (κατά πλειοψηφία)

Κ.Α  35-6641      με τίτλο «προμήθεια καυσίμων» 8.000,00 ευρώ  (κατά πλειοψηφία)

Κ.Α 10-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» 10.000,00 ευρώ  (κατά πλειοψηφία)

Θ. Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα 90,00 € στο όνομα TOMORRI HYSNI  το οποίο κατέβαλε στο ταμείο του Δήμου και εισπράχθηκε με το αριθμ.8677/22/10/2010 διπλότυπο είσπραξης ενώ έπρεπε να κατατεθούν στη δ/νση αλλοδαπών του υπουργείου Εσωτερικών(ομόφωνα)

(σχετική εισήγηση τμήματος αλλοδαπών & μετανάστευσης Δήμου)

.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  14/7/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης