Αριθ. Απόφασης 259/2011-Συζήτηση για τα έργα α) καθαρισμού κοιμητηρίων και β) αποκλαδεύσεις δένδρων

ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΚΓ-4Κ8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 259/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:  Συζήτηση για τα έργα α) καθαρισμού κοιμητηρίων και   β) αποκλαδεύσεις δένδρων . .

Στη Ναύπακτο σήμερα 13 Ιουλίου 2011, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 24667/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος  εκτός  ημερήσιας διάταξης αποχώρησε οριστικά σε ο δημ. Σύμβουλος κ. Καρναχωρίτης Μιχαήλ.
 2. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κούκουνας  αποχώρησε  οριστικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 3. Ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς αποχώρησε οριστικά  από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κατά  τη διάρκεια  του 3ου θέματος της  ημερήσιας διάταξης
 4. Η  δημοτική σύμβουλος  κ.. Κουτσοσπύρου  αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού  συμβουλίου   κατά τη διάρκεια  συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας  διάταξης.

Η συνεδρίαση του  Δημοτικού συμβουλίου συνεχίστηκε και μετά τη 12η νυχτερινή ώρα  με σύμφωνη  γνώμη του συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στο Δημοτικό σύμβουλο κ. Κοτρωνιά  ο οποίος πρότεινε να συζητηθεί ως θέμα εκτός ημερήσιας  διάταξης η εκτέλεση των έργων α) καθαρισμός  κοιμητηρίων και β)αποκλαδεύσεις δένδρων., που αποφασίστηκε να γίνουν  ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό από την οικονομική  επιτροπή του Δήμου,  πράγμα το  οποίο ζητάνε  όλοι οι  δημοτικοί σύμβουλοι της  αντιπολίτευσης. Τελικά το αίτημα του κ. Κοτρωνιά τέθηκε σε ψηφοφορία και  το δημοτικό συμβούλιο  με πλειοψηφία αποφάσισε  να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  ως κατεπείγον. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κοτρωνιάς ο οποίος αναφέρθηκε στη διαδικασία εκτέλεσης των  συγκεκριμένων έργων,  στον τρόπο που γίνεται  η κατανομή  των ποσών στις τοπικές κοινότητες  , στην ανταποδοτικότητα των τελών και στη σωστή διαδικασία που πρέπει  να ακολουθείται  για την εκτέλεση  τέτοιων έργων. Ο  Δημοτικός σύμβουλος κ. Κοτσανάς αναφέρθηκε  στη σύνταξη των μελετών τις οποίες χαρακτήρισε αόριστες, τόνισε  δε ότι  πρόκειται για κατατμήσεις έργων ,ενώ  θα έπρεπε  να γίνει  δημοπρασία  για να κερδίσει ο Δήμος την έκπτωση. Ο δημοτικός  σύμβουλος κ. Καρακώστας  είπε ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα  με άλλη φιλοσοφία , δηλ. θα πρέπει  να δοθεί η παγία προκαταβολή  και αρμοδιότητες στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων για να διαχειρίζονται  αυτοί τα θέματα αυτά. Ο δημ. Σύμβουλος κ. Παπαθανάσης  είπε ότι πρόκειται για κατατμήσεις έργων και η σωστή διαδικασία  είναι να ερωτηθούν   οι πρόεδροι των κοινοτήτων,  να γίνει μία μελέτη και στη συνέχεια  δημοπρασία.    Επί του θέματος τοποθετήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ.κ. Κονίδας, Κουτσοσπύρου Καραλής, Τσέλιος Νούλας Παναγόπουλος και ο πρόεδρος της  δημοτικής  κοινότητας Ναυπάκτου κ. Γρηγορίου. Ο  κ.  Δήμαρχος   συμφώνησε να συζητηθεί το θέμα αυτό εκτός ημερήσιας διάταξης και όχι σε μεταγενέστερο  δημοτικό συμβούλιο για να μην κυκλοφορεί  η άποψη ότι δεν θέλουμε να συζητηθεί το θέμα αυτό, αναφέρθηκε  δε αναλυτικά  στην εκτέλεση των έργων  αυτών , στις δυσκολίες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και  δήλωσε ότι θα είναι στη διάθεση  όλων τα ποσά  που θα διατεθούν στις τοπικές κοινότητες.  Τελικά διαμορφώθηκε η παρακάτω  κοινή  πρόταση: « Στα συμφωνητικά  που θα  υπογράψει ο Δήμαρχος   να φαίνονται   οι εργασίες που θα γίνουν και να ικανοποιηθούν οι πολίτες  οι οποίοι  θα εργαστούν  για την εκτέλεση των έργων»

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

« Στα συμφωνητικά  που θα  υπογράψει ο Δήμαρχος   να φαίνονται   οι εργασίες που θα γίνουν και να ικανοποιηθούν οι πολίτες  οι οποίοι  θα εργαστούν  για την εκτέλεση των έργων»    .

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  14/7/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης