ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ Ι.Ε.Κ. Σ.Ε.Κ. ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΤΗΡΙΑ ΠΡΩΗΝ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ.
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 30027 ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΗΛ: 26410 57872
ΦΑΞ: 26410 28064
E.MAIL : grammateia@ iek-agrin .ait.sch.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
Αγρίνιο 17-10-2013
Αρ.Πρωτ: 594

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ Ι.Ε.Κ. Σ.Ε.Κ. ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Η Γ ενική Γ ραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓ ΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά¬των, για την κάλυψη των αναγκών εκπαιδευτών στους ανωτέρους φορείς κατά την περίοδο 2013-2014 απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ενηλίκων. Οι υποψήφιοι που θα απασχο¬ληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με την διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα δη¬μόσια ΙΕΚ και στις δημόσιες ΣΕΚ.

Οι υποψήφιοι προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ www.gsae.edu.gr και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

www.inedivim.gr στο σύνδεσμο www.iekteachers.sch.gr

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας από Πέμπτη 17/10/2013 έως και το Σάββατο 19/10/2013.

ΤΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 213131 1696 , 1635 , 1626
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΚ