Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 30/10/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟ 25-10 -2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 38494

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 30-10-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 10336/2002/27-3-2002 αδείας ίδρυσης & λειτουργίας «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με συγκρότηση Καφετέρια- Μπαρ», ιδιοκτησίας της ετιαρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ.-ΤΣΙΡΩΝΗΣ Γ. Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, που βρίσκεται στην οδό Πλαστήρα 24 στη Ναύπακτο».
2. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 181/3-5-2011 αδείας ίδρυσης & λειτουργίας «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με συγκρότηση Καφετέρια- Μπαρ», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Χ.ΝΤΖΕΛΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. »στην οδό Αποκαύκου 12 στην Ναύπακτο.
3. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 32.710/10-10-2011 αδείας ίδρυσης & λειτουργίας «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με συγκρότηση Καφετέρια- Μπαρ», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. » όπως νομίμως εκπροσωπείται από τους ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡ. ΘΕΟΔΩΡΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟ, στην οδό Ν. Μπότσαρη & Κανναβού 22 στη Ναύπακτο.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης