ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ)»

Αρ. Πρωτ. : 28630.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Ναυπακτίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ)»

με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, προϋπολογισμού 46.138,38€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 58.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 – 09 – 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας στο Αντίρριο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Ναυπακτίας. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

1.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
δ. Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, που ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 και 106 του Ν.3669/2008(ΚΔΕ).
1.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
1.3 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 922,77 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον ΕΞΙ ( 6 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι ( 6 ) μήνες.
Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας στο Αντίρριο, (Πληροφορίες: κος Πετσίνης Αθανάσιος ή Σάκκος Νικόλαος τηλ.:2634360414 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης.
Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 05 /09 / 2013 (και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή σχετικής αίτησης στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας στο Αντίρριο (Πληροφορίες: κος Πετσίνης Αθανάσιος ή Σάκκος Νικόλαος τηλ.:2634360414).

Ναύπακτος, 19/08/2013

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Μπουλές Ιωάννης