Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 18/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 13-12-2013
Αριθ. Πρωτ. 831

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνά Κώστα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστα Κώστα
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 18-12-2013 και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί του καθορισμού των Ζωνών Αντικειμενικών Αξιών & Ανταλλαγμάτων στις παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών εντός των περιοχών αρμοδιότητάς μας ΧΖ Ναυπάκτου & ΧΖ Αντιρρίου, έτους 2014.
Καθορισμός ανταλλαγμάτων περιπτέρων εντός της ΧΖΛ.
2. Έγκριση μελέτης έργου «Αποκατάσταση βλαβών & συντήρησης μόνιμων εγκαταστάσεων εντός της ΧΖΛ Αντιρρίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για το έτος 2014 διενέργειας διαγωνισμού για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.Ε.ΕΠ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια αναθεώρησης και ΦΠΑ.
4. Λήψη απόφασης ΔΣ & εξουσιοδότηση νομικής συμβούλου κας Β. Ρήγα για την άσκηση αγωγής ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων κατά του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας για τα θέματα:
Α) Κατανομή υπολοίπου ταμιακών διαθέσιμων Λιμενικού Ταμείου Αιτ/νίας κατά την απογραφή της 31/7/2012 & Β) Απόδοση των καθαρών ταμειακών εισροών Ναυπακτίας (έσοδα – δαπάνες) για το διάστημα από την επομένη της απογραφής (2/8/2012) μέχρι την έναρξη λειτουργίας μας (4/3/2013),
καθώς και τις όποιες άλλες απαιτήσεις μας κατά του ΛΤΑ απορρέουν από την μεταβίβαση των έννομων σχέσεών μας και αρμοδιοτήτων.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ