ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 17-1-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 2053

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε την 22-1-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων.
2. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Μελέτη ανασχεδιασμού – επεμβάσεων κτιρίου
πολλαπλών χρήσεων Συγκροτήματος ΕΠΑΛ””.
3. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Μελέτη ανασχεδιασμού – επεμβάσεων κτιρίου
πρώην Μηχανουργείου Συγκροτήματος ΕΠΑΛ””.
4. Εγκριση δαπάνης για προνοιακά επιδόματα.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης