ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ.Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ταχ. Δ/νση :  Πάροδος  Α. Κοζώνη

Τ.Κ.: 30 300, Ναύπακτος

Πληροφορίες :  Μπισμπίκη Αγγελική

Τηλέφωνο: 26340 – 21618

Fax: 26340 – 21618

email: limennafpakt@yahoo.gr

                                                                     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ  ΚΛΠ. ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ.Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης, που έγινε από το ΔΛΤΝ τέλη Δεκεμβρίου και με κάθε πρόσφορο τρόπο, σχετικά με την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για τις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων έτους 2014, επανερχόμαστε πάλι και παρακαλούμε να επισπεύσετε τις σχετικές ενέργειες υποβολής στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο αιτήματος συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένων Ναυπάκτου & Αντιρρίου για το έτος 2014.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η όλη διαδικασία είναι σχετικά χρονοβόρα, καθώς πρόκειται για σύνθετη διοικητική ενέργεια, που απαιτεί εκτός από απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΝ και έγκριση από τον κ. Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δεδομένου ότι η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/3/2014, ώστε να είναι νόμιμη η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων τις εορτές του Πάσχα, παρακαλούνται όσοι επαγγελματίες δεν υπέβαλαν ακόμη αίτηση, να επισπεύσουν την σχετική διαδικασία, έτσι ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις, αυθαίρετες καταλήψεις και επιβολή διοικητικών προστίμων από τις Λιμενικές Αρχές.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται η υποχρέωση αυτή στους επαγγελματίες της ΧΖ Αντιρρίου, οι οποίοι καθώς θα εφαρμόσουν την προβλεπόμενη από την Ε.Δ. 8321.6/01/12-3-12 του Υ.Π.Α.Α.Ν διαδικασία για πρώτη φορά, θα απαιτηθεί σύνταξη τοπογραφικού σε τρία αντίγραφα και θεώρησή των από τις ΤΥ του Δήμου κλπ.

 

Ναύπακτος  6-2-2014

 

                                                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                               Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΣΑΤΣΟΣ