ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11-2-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ    7 -2-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5115

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε την 11-2-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων.
2. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Ναυπακτίας.
3. Περί αναστολής εκτέλεσης της αριθμ. 67/2013 απόφασης Ο.Ε. περί «Άσκησης εξωδικαστικών & ενδίκων ενεργειών για την καταγγελία της μίσθωσης μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή Τσαρούχη».
4. Άσκηση ανακοπής κατ’ άρθρο 92 του Ν. 3588/2007 ( Πτ. Κώδικα) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών , ή άλλου αρμόδιου δικαστηρίου για την πληρωμή απαίτησής μας ποσού ( 10.759,70) ευρώ που προέρχεται από κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, λόγω μη τήρησης των όρων της σύμβασης από τον Τομαρά Αδάμ του Ευθυμίου.
5. Τροποποίησης της 468/2013 απόφασης Οικ. Επιτροπής περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της 147/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου (Υπόθεση με Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Περίστας) .
6. Εγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών(άγονος).

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης