Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 5/3/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 28/2/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8558

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 5-3-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εγκριση κανονισμού διαχείρισης βοσκοτόπων Δήμου Ναυπακτίας.
2.Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΤΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΛΚΟΟΥΧΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΤΩΝ» στη θέση Μαράγδω στη Τ.Κ. Ξηροπηγάδου Δήμου Ναυπακτίας στην Εταιρεία με την Επωνυμία Γ. ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ & ΣΙΑ ΟE. και ανάκληση της αριθ.32/2013 ομοίας απόφασης ΕΠΖ.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης