ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26-3-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21 -3-2014

Π Ρ Ο Σ

Τα  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ:   Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε  την  26-3-2014  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διάθεση πιστώσεων.
  2. Kαθορισμός των χώρων μεταβίβασης του διακαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας(όμοροι).
  3. Εγκριση της 13/2014 μελέτης Δ/νσης Περιβάλλοντος για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού έτους 2014 και καθορισμός όρων διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος

και Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης