ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΗΝ “ΞΕΝΙΑ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ :ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ταχ.Δ/νση :Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Τ.Κ. 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Τηλ. :26343 60102
Fax. :26340 24360
Email :kpapakostas@nafpaktos.gr

Ναύπακτος : 29/04/2014

Α.Π: 16071

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ο Δήμος Ναυπακτίας έχει στην ιδιοκτησία του συγκρότημα ξενοδοχειακής μονάδας, πρώην ΞΕΝΙΑ, που βρίσκεται στην παραλία Γρυμπόβου Ναυπάκτου και προτίθεται να το δημοπρατήσει, με το σύστημα της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Για το σκοπό αυτό έχει καταρτίσει σχέδιο προκήρυξης, το οποίο θέτει σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι φορείς και να υποβάλλουν τις απόψεις και παρατηρήσεις των εντός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης και του σχεδίου προκήρυξης, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nafpaktos.gr, ήτοι, από 29 Απριλίου 2014 .

Ο Δήμος Ναυπακτίας θα λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις που θα κατατεθούν γραπτά ή προφορικά στην κατάρτιση του τελικού σχεδίου προκήρυξης. Στόχος της διαβούλευσης αυτής είναι το τελικό σχέδιο της προκήρυξης να είναι ρεαλιστικό και να ανταποκρίνεται στα οικονομικά και λοιπά δεδομένα της περιοχής και του σήμερα.

Οι παρατηρήσεις – απόψεις σας μπορούν να αποστέλλονται είτε ταχυδρομικά στην άνω Διεύθυνση, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@nafpaktos.gr είτε μέσα από το περιβάλλον της σχετικής καταχώρησης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κατεβάστε την προκήρυξη από εδώ.

Ο Γενικός Γραμματέας
Δήμου Ναυπακτίας

Κων/νος Ν. Παπακώστας

Τα σχόλια είναι κλειστά

 • 1. Μετά τη παρ.2.3 της Διακήρυξης να προστεθεί και ο νόμος 3852/2010 και ειδικότερα και το άρθρο 278 αυτού που προβλέπει τον προληπτικό έλεγχο των συμβάσεων και της συγκεκριμένης σύμβασης λόγω ποσού από το καθ’ ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  2.Στην παρ. 3.3 της Διακήρυξης ενδεχόμενα θα ασκούσε επιρροή αν περιληφθεί και η δυνατότητα αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των υδάτων που προέρχονται από τις πηγές Νόβα, διέρχονται από την ανωτέρω ιδιοκτησία του ΞΕΝΙΑ και καταλήγουν στη θάλασσα.

  3. Επίσης θα μπορούσε να περιληφθεί και η δυνατότητα παραχώρησης από το Δήμο με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στη νοητή προέκταση της προσόψεως του οικοπέδου προς τη θάλασσα με τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 103/2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 792B/2009) και του νόμου όπως θα ισχύει κατά το χρόνο εγκρίσεως των όρων της Διακήρυξης.

  4. Θα πρέπει πριν από τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου της Διακήρυξης και πριν από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα επικυρώσει και θα εγκρίνει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και πριν ακόμα από την απόφαση αυτής να έχει τηρηθεί η διάταξη του άρθρου 5 παρ.4 του ΠΔ 270/1981 και η διάταξη του άρθρου 187 του Ν. 3463/2006.

  5. Στην παρ.7.1 το κατώτέρο ποσό του ετησίου ανταλλάγματος θα πρέπει να προκύπτει από την έκθεση της Επιτροπής του άρθ.187 του Ν. 3463/2006.

  6. Στην παρ. 7.11 της Διακήρυξης, στις ενδεικτικά αναφερόμενες άδειες θα ήταν σκόπιμο να προστεθούν και οι άδειες από τον ΕΟΤ ή από τον Δήμο κλπ

  7. Στην παρ. 7.14 της Διακήρυξης θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί και αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων να παραδίδονται με έγγραφο στο Δήμο εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ισχύ τους ή την τροποποίησή τους.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ on 16/05/2014