ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

Ναύπακτος  29-5 2014

 Αριθ. Πρωτ.  452

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 • Μυλωνά Κώστα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Καρακώστα  Κώστα
 • Κουτσοσπύρου Μαίρη
 • Μαστραπά Δήμητρα
 • Σακελλάρη Βασιλική
 • Λιμενάρχη  Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

 

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε την  Δευτέρα 2-6-2014  και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου,  σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων επαγγελματιών, για παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για το έτος 2014 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
 2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων επαγγελματιών για παραχωρήσεις χώρων υπαίθριου (στάσιμου) εμπορίου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου & Αντιρρίου για το έτος 2014 και σύμφωνα με την ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν.,  ν. 2323/1995, την ΚΥΑ  Φ 3131/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και λοιπές ισχύουσες για το σκοπό αυτό διατάξεις.
 3. Αναμόρφωση Π/Υ οικ. έτους 2014.
 4. Δέσμευση πιστώσεων έτους 2014
 5. Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ανταλλαγμάτων έτους 2014 σε επαγγελματίες ΧΖΛ Ναυπάκτου.
 1. Προσαρμογή παιδικών χαρών εντός ΧΖΛ στις διατάξεις των 18239/5-5-2014 (ΦΕΚ 1289/21-5-2014) & 28492/11-5-2009 (ΦΕΚ Β 931) Αποφάσεων του ΥΠ.ΕΣ.
 1. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2013 του ΔΛΤΝ.

   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΣ  ΤΣΑΤΣΟΣ