Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15/7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 11-7-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 24831

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 15-7-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ » στην Τ.Κ.Ρίζα –Δ.Ε. Αντιρρίου Δήμου Ναυπακτίας στον ΣΑΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ του Χρήστου.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης