Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 6/8/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1-8-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 26855

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 6-8-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ της κας Τριανταφύλλου Παρασκευής στη Τ.Κ. Μακύνειας της Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ κου Ζέλιου Αριστοτέλη στη Τ.Κ. Καλαβρούζας της Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας.
3. Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΚΥΕ του κ. Πρωτόπαπα Ιωάννη στη Τ.Κ. Πλατάνου της Δ.Ε Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας.
4. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ στον κ. Κατσιγιάννη Σωτήριο στη Τ.Κ. Δορβιτσάς Δ.Ε. Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης