Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης – 25/8/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Μηνόπουλος Αθ..
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-8-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 27782

Π Ρ Ο Σ
1. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης

2. Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων

ΚΟΙΝ.: 1.κ.κ.Αντιδημάρχους
2.κ.Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3.κ.κ.Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»

Σας προσκαλούμε την 25-8-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 26-8-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 τουΝ.3852/2010, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Γιάννης Μπουλές