Αριθ. απόφασης 144/2011-Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο χρήσης οικ. Έτους δήμου 2010

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΚΓ-ΖΜ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 144/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο χρήσης οικ. Έτους δήμου 2010

Στη Ναύπακτο σήμερα 4 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.26951/29-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε την εισήγηση του οικονομικού τμήματος του Δήμου στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ 315/1999  πρέπει να ορισθεί Ορκωτός λογιστής για τον έλεγχο χρήσης οικονομικού έτους 2010.

Ο κ. Δήμαρχος στη συνέχεια πρότεινε να ορισθεί ορκωτός ελεγκτής για τον έλεγχο χρήσης του δήμου οικ. Έτους 2010 η κ. Χρυσανθοπούλου Μαρίνα με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 15281 της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton, αντί του ποσού των 10.800 ευρώ  με ΦΠΑ .

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο χρήσης οικ. Έτους δήμου 2010 την κ. Χρυσανθοπούλου Μαρίνα με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 15281 της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton, αντί του ποσού των 10.800 ευρώ  με ΦΠΑ.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  5/8/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω