Αριθ. απόφασης 142/2011-Εισήγηση του δικηγόρου του δήμου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 18854/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την καταβολή ποσού 32.424,29 ευρώ στην εταιρεία «Ιωάννης Παλαιοχωρινός Φωτιστικά ΑΒΕΕ»

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΚΓ-6ΜΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 142/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εισήγηση του δικηγόρου του δήμου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 18854/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την καταβολή ποσού 32.424,29 ευρώ στην εταιρεία «Ιωάννης Παλαιοχωρινός Φωτιστικά ΑΒΕΕ»

Στη Ναύπακτο σήμερα 4 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.26951/29-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 3
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του δικηγόρου του δήμου η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα : Εισήγηση για την άσκηση έφεσης.

Σχετ: Η υπ’ αρ. 18854/2011 απόφαση Μονομελούς Πρ/κείου Θεσσαλονίκης.

Κατά του (τέως) Δήμου Ναυπάκτου ασκήθηκε από την εταιρία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» η από 31/8/2010 αγωγή, με την οποία αιτήθηκε την καταβολή ποσού 32.424,29€ από την πώληση στο Δήμο ηλεκτρολογικού υλικού (διακοσμητικά φωτιστικά δρόμων κ.λ.π.).

Επί της ως άνω αγωγής εξεδόθη η υπ’ αρ. 18854/2011 απόφαση Μονομελούς Πρ/κείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επιδικάστηκε το ως άνω ποσό εντόκως από την επίδοση της αγωγής ως και δικαστική δαπάνη ποσού 293€.

Η απόφαση επιδόθηκε στο Δήμο την 18/7/2011 και επομένως εντός 30 ημερών ο Δήμος έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση ενώπιον του αρμοδίου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Επειδή θεωρώ ότι από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει η ουσιαστική βασιμότητα της αγωγής και επομένως δεν υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να δικαιωθεί ο Δήμος σε περίπτωση άσκησης έφεσης, ενώ αντιθέτως θα επιβαρυνθεί με επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες.

Επειδή η Οικονομική Επιτροπή δυνάμει του άρθ. 72 του Ν. 3852/2010 παρ. 1 εδ. ιγ’ και ιδ’ αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων και αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν  αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ενώ η σχετική απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.

Επειδή σε περίπτωση που αποφασισθεί άσκηση έφεσης θα πρέπει με την απόφαση να ορισθεί και πληρεξούσιος Δικηγόρος και αντίκλητος στο Πρ/κείο Θεσσαλονίκης για την κατάθεση και συζήτηση της έφεσης ο Δικηγόρος Θεσσαλονίκης κ. Κων/νος Ανθίδης.

Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαι, όπως συζητηθεί το θέμα από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης.»

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση πάνω στην εισήγηση του δικηγόρου και στο τέλος προτάθηκε η αναβολή του θέματος έτσι ώστε η οικονομική υπηρεσία να διερευνήσει και να απαντήσει γραπτώς μέχρι την Τετάρτη 10-8-2011 προς την Ο.Ε εάν υπάρχουν όλες οι νόμιμες διατυπώσεις (αποφάσεις, πρωτόκολλο παραλαβής κλπ) από την πώληση στο πρώην Δήμο Ναυπάκτου ηλεκτρολογικού υλικού (διακοσμητικά φωτιστικά δρόμων κ.λ.π.) της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος

2. Η οικονομική υπηρεσία και το γραφείο προμηθειών του δήμου να διερευνήσει και να απαντήσει γραπτώς μέχρι την Τετάρτη 10-8-2011 προς την Ο.Ε εάν υπάρχουν όλες οι νόμιμες διατυπώσεις (αποφάσεις, πρωτόκολλο παραλαβής κλπ) από την πώληση στο πρώην Δήμο Ναυπάκτου ηλεκτρολογικού υλικού (διακοσμητικά φωτιστικά δρόμων κ.λ.π.) της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  5/8/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω