Αριθ. απόφασης 141/2011-Ακύρωση της διαδικασίας και ανάκληση της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου «Τοποθέτηση νέου αγωγού ύδρευσης Τ.Κ Κυδωνιάς Δ.Ε Αποδοτίας»

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΚΓ-ΥΥΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 141/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ακύρωση της διαδικασίας και ανάκληση της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου «Τοποθέτηση νέου αγωγού ύδρευσης Τ.Κ Κυδωνιάς Δ.Ε Αποδοτίας»

Στη Ναύπακτο σήμερα 4 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.26951/29-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 2
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ :  Λήψη   απόφασης  σχετικά  με τον διαγωνισμό

«Τοποθέτηση  νέου αγωγού  ύδρευσης Δ. Δ. Κυδωνιάς  Δήμο  Αποδοτίας »

ΣΧΕΤ.: (α) Το από 7-12-2010  Πρακτικό δημοπρασίας του  έργου

(β) Την   από 7-12-2010 Ανακοίνωση Προέδρου  επιτροπής  Διαγωνισμού.

γ)  Τον Ν. 3669/2008 άρθρο 27 .

(δ) Την αρ. πρ. 5609/14-12-2010  ένσταση  του  Ιωαννίδη  Φώτιο

(ε) Την διακήρυξη  του  έργου.

Σας  διαβιβάζουμε  συνημμένα σε εφαρμογή του Νόμου 3669/2008,

τα  πρακτικό  της δημοπρασίας  του έργου «Τοποθέτηση  νέου αγωγού  ύδρευσης Δ. Δ. Κυδωνιάς  Δήμο  Αποδοτίας»

και αφού λάβετε υπόψη  σας:

1.  Το γεγονός ότι   ουδέποτε  εκδικάστηκε η  ένσταση του κ Ιωαννίδη  Φώτιο.

2.  Το  άρθρο 27 του Ν. 3669/2008  σχετικά με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Προϊσταμένη Αρχή   και  συγκεκριμένα  την  παρ. 2  σύμφωνα  με την οποία  «Η διαδικασία ή και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας  ακυρώνεται πριν από την έκδοση της κατακυρωτικής   απόφασης με αιτιολογημένη απόφαση της προϊσταμένης αρχής,»  και  την   παρ 4 σύμφωνα   με  την   οποία  «η  προϊσταμένη αρχή μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να ανακαλέσει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αν δεν έχει   πλέον ενδιαφέρον στην εκτέλεση του έργου, ή προκειμένου να δημοπρατήσει πάλι το έργο με τροποποίηση των αρχικών όρων ή να το κατασκευάσει με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.»

3. Την διακήρυξη του παραπάνω έργου και συγκεκριμένα το άρθρο 4  παρ.2.

  1. Το γεγονός ότι  δεν υπάρχει  εγγεγραμμένη  πίστωση  στον  προϋπολογισμό  χρήσεων 2011

Προτείνουμε

1.      Την  ακύρωση της  διαδικασίας , δεδομένου  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί κατακυρωτική   απόφαση ,  με  αιτιολογημένη  απόφαση   της  προϊσταμένης  αρχής π.χ. μη  εξασφαλισμένη  πίστωση  άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 3669/2008 .

2.      Την ανάκληση της  διακήρυξης του  διαγωνισμού εφόσον δεν  υπάρχει πλέον  ενδιαφέρον    στην εκτέλεση    αυτού  ,  ή  πρόκειται  να  δημοπρατηθεί πάλι   το  έργο  με  νέους όρους  διακήρυξης ,  ή  να  κατασκευαστεί   με  άλλο  νόμιμο  τρόπο.

Στην  περίπτωση  επαναδημοπράτησης ή  εκτέλεσης  γενικά  του έργου θα πρέπει  να  εξασφαλιστεί   πίστωση  στον  προϋπολογισμό  χρήσεως 2011»

Συνεχίζοντας ο κ. δήμαρχος αναφέρθηκε αναλυτικά στην διαδικασία δημοπράτησης του έργου και πρότεινε την έγκριση της εισήγησης της τεχνικής υπηρεσίας γιατί δεν υπάρχει πίστωση και την ένταξή του στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του δήμου οικ. Έτους. 2012. Η Δ.Σ κ. Κουτσοσπύρου είπε ότι διαφωνεί με την ακύρωση της διαδικασίας της δημοπράτησης του έργου γιατί ο εργολάβος προσφέρει μεγάλη έκπτωση. Πρότεινε να ξεκινήσει το έργο και να εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του δήμου. Ο Δ.Σ κ. Κούκουνας ανέφερε ότι είναι κατά της ακύρωσης και της ανάκλησης της δημοπράτησης του έργου, αλλά εφόσον ο κ. δήμαρχος είναι διατεθεμένος να ανακαλέσει την διαδικασία της δημοπρασίας πρότεινε το συγκεκριμένο έργο να εγγραφεί στο προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα του 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  1. Ακυρώνει τη διαδικασία που αφορά το έργο «Τοποθέτηση  νέου αγωγού  ύδρευσης  Τ.Κ. Κυδωνιάς  Δ.Ε  Αποδοτίας»δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί κατακυρωτική απόφαση, με αιτιολογημένη απόφαση της προϊσταμένης αρχής π.χ μη εξασφαλισμένη πίστωση άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 3669/2008
  2. Ανακαλεί τη διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου «Τοποθέτηση  νέου αγωγού  ύδρευσης Τ.Κ Κυδωνιάς  Δ.Ε Αποδοτίας»

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  5/8/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω