Αριθ. απόφασης 140α/2011-Σύσταση πάγιας προκαταβολής για έξοδα μετακίνησης δημάρχου

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΚΓ-Δ7Ζ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 140α/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Σύσταση πάγιας προκαταβολής για έξοδα μετακίνησης δημάρχου

Στη Ναύπακτο σήμερα 4 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.26951/29-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:

«Στο άρθρο 173 του Ν. 3463/2006 ορίζονται τα ακόλουθα:

“1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού.

Με την απόφαση αυτήν ορίζονται:

α. Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού.

β. Το ποσό της προκαταβολής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει για τους Δήμους πληθυσμού μέχρι 10.000 Έως 30.000 κατοίκους το ποσό 4.000,00 €, για δήμους με πληθυσμό  πάνω από 30.001 κατοίκους το ποσό των 6.000,00 €.

γ. Ο δημοτικός  υπάλληλος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα   ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου .

2. Ο δήμαρχος μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή”,

Στον ΚΑ -8251 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 έχει εγγραφεί πίστωση 28.000,0 €, για τη πάγια προκαταβολή.

Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής στο όνομα του υπαλλήλου Σαλεμένου Δημητρίου για έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου (διόδια ,γέφυρα ,καύσιμα)  μέχρι  το ποσό των 2.000 €

Με το ποσό της πάγιας προκαταβολής μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη ύψους μέχρι 300 € κατά περίπτωση , σε βάρος των  πιστώσεων.

Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής και η  τακτοποίηση του υπολόγου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 του ΔΚΚ και των άρθρων 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 και θα γίνει απόδοση λογαριασμού μέχρι 30/12/2011.».

Τέλος ο κ. δήμαρχος πρότεινε την έγκριση της εισήγησης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την παροχή πάγιας προκαταβολής ποσού 2.000 ευρώ για την πληρωμή των ανωτέρω μικρών δαπανών που αναγράφονται στην εισήγηση του δημάρχου.
  2. Το σχετικό ισόποσο χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί επ’ ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου κ. Σαλεμένου Δημήτριου τον οποίο ορίζει και διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής.
  3. Ο παραπάνω υπάλληλος θα ενεργεί τις πληρωμές κάθε δαπάνης, ύστερα από γραπτή εντολή του κ. δημάρχου στην οποία θα επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά και οφείλει ως προς τη φύλαξη και γενικά την εξασφάλιση του ποσού της πάγιας προκαταβολής να ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 του ΔΚΚ και των άρθρων 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 και θα γίνει απόδοση λογαριασμού μέχρι 30/12/2011.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  5/8/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω