Αριθ. απόφασης 140/2011- Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΚΓ-1ΞΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 140/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή

Στη Ναύπακτο σήμερα 4 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.26951/29-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:

Στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:

1.Χρηματικόν ένταλμα πάγιας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 180 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή δαπάνης από την παγία προκαταβολή πρέπει να είναι η σχετική αναγραφόμενη πίστωση στον προϋπολογισμό.

3. Ο διαχειριζόμενος την παγία προκαταβολή υπάλληλος παραδίδει προσωπικώς με αποδείξεις στον δημοτικό ταμία τα σχετικά δικαιολογητικά των πληρωμών που έγιναν από αυτόν, τα οποία πρέπει να διατηρεί από απόψεως νομιμότητος σύμφωνα με τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του παρόντος.

4.Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων σ’ αυτόν δικαιολογητικών καταβάλλει εις τον διαχειριζόμενο την παγία προκαταβολή ίσον χρηματικό ποσόν προς ανανέωση αυτής, για να παραμένει σ’ αυτόν πάντοτε το χορηγηθέν δια της αποφάσεως του συμβουλίου ποσόν.

5. Τα δικαιολογητικά ταύτα μετά τον προσήκοντα έλεγχο από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία, υποβάλλονται στην Ο.Ε για έγκριση των δαπανών που έχουν γίνει και εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των προβλεπόμενων οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη απ’ αυτές και επ’ ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, γενομένης μνείας επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή υπαλλήλου.

6. Κατά  την λήξη του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το ληφθέν παρ’ αυτού δια παγία προκαταβολή ποσόν εις το δημοτικό και κοινοτικό ταμείο.

7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά του υπολόγου, ισχύουσιν τα εν άρθ.32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαμβανόμενα

Με την αριθ.7/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή 1.250 ευρώ και ορίστηκε ο υπάλληλος του δήμου κ. Σαλεμένος Δημήτριος ως διαχειριστής αυτής.

Ο ανωτέρω υπάλληλος παρέδωσε στην ταμειακή υπηρεσία τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή. Έπειτα από τον έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών ο ταμίας έθεσε αυτά υπόψη της Ο.Ε για την προβλεπόμενη έγκριση.

Σύμφωνα με την περίπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852, η ΟΕ αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη της:

Την 7/2011 απόφαση της Ο.Ε με την οποία συστάθηκε παγία προκαταβολή και ορίστηκε ο υπάλληλος του δήμου κ. Σαλεμένος Δημήτριος διαχειριστής αυτής

Το άρθρο 173 του ΔΚΚ (Ν3463/06)

Την περιπτ. δ παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

Το Χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής

Το άρθρο 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959

Τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή»

Tέλος ο κ. Δήμαρχος πρότεινε  την έγκριση της απόδοσης του λογαριασμού.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή.

2.Διαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ Έτους 2011 και εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ’ ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή υπαλλήλου κ. Σαλεμένου Δημητρίου, για τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς:

Α.Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ σε Ε

Κ,Α προϋπολογισμού

1

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

793,61 ευρώ

00-6421

2

Προμήθεια καυσίμων κίνησης μεταφορικών μέσων

491,05 ευρώ

10-6641

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  5/8/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω