Αριθ. απόφασης 139/2011-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας Εκμίσθωση δημοτικού κτίσματος ΤΚ Γαβρολίμνης ΔΕ Χάλκειας.

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΚΓ-Ι7Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 139/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας Εκμίσθωση δημοτικού κτίσματος ΤΚ Γαβρολίμνης ΔΕ Χάλκειας.

Στη Ναύπακτο σήμερα 4 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.26951/29-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 2
ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του το πρακτικό της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού κτίσματος της ΤΚ Γαβρολίμνης της ΔΕ Χάλκειας. Τέλος ο κ. δήμαρχος είπε ότι το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου και πρότεινε την έγκριση του πρακτικού. Τέλος ο υπάλληλος του δήμου κ. Μακκός ενημέρωσε τα μέλη της Ο.Ε ότι ο μοναδικός ενδιαφερόμενος προσκόμισε δύο παράβολα του δημοσίου συνολικής αξίας 60 ευρώ και ότι το άρθρο 5 του διαγωνισμού δεν προβλέπει τέτοια εγγύηση.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος

2. Εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού κτίσματος της ΤΚ Γαβρολίμνης της ΔΕ Χάλκειας- το οποίο συνοδεύει την απόφαση αυτή.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  5/8/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω