Αριθ. απόφασης 138/2011- Συμβιβασμός της εταιρείας Βασιλόπουλος Ηλίας και Σία

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΚΓ-ΕΦΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 138/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Συμβιβασμός της εταιρείας Βασιλόπουλος Ηλίας και Σία

Στη Ναύπακτο σήμερα 4 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.26951/29-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και είπε ότι με την υπ’ αριθ. 132/2011 απόφαση της Ο.Ε αποφασίστηκε να προταθεί η λύση του συμβιβασμού στην εταιρεία «Βασιλόπουλος Ηλίας και Σία» στο ποσό των 4.000 ευρώ προκειμένου ο δήμος να μην ασκήσει ανακοπή κατά της υπ’ αριθ. 34/2011 διαταγής πληρωμής της κ. ειρηνοδίκου Ναυπάκτου. Συνεχίζοντας ο κ. δήμαρχος είπε ότι το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί βρέθηκε λύση. Τελειώνοντας ο κ. δήμαρχος είπε ότι η παραπάνω εταιρεία αποδέχεται την λύση του συμβιβασμού στο ποσό των 4.000 ευρώ +ΦΠΑ και πρότεινε να γίνει αποδεκτός ο πιο πάνω συμβιβασμός.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος

2. Αποδέχεται την λύση του συμβιβασμού με την εταιρεία «Βασιλόπουλος Ηλίας και Σία» στο ποσό των 4.000 ευρώ +ΦΠΑ προκειμένου ο δήμος να μην ασκήσει ανακοπή κατά της υπ’ αριθ. 34/2011 διαταγής πληρωμής της κ. ειρηνοδίκου Ναυπάκτου.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  5/8/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω