Αριθ. Απόφασης 119/2011- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκλαδεύσεις δένδρων δημοτικών ενοτήτων»

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΚΓ-138

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      Από το πρακτικό της 22ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 119/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκλαδεύσεις δένδρων δημοτικών ενοτήτων»

Στη Ναύπακτο σήμερα 12 Ιουλίου 2011 ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.24668/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Τσέλιος Σπυρίδων
 4. Παναγόπουλος Παναγιώτης
 5. Βίτσας Δημήτριος
 6. Κούκουνας Αθανάσιος
 7. Δούρος Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Δούρος Παναγιώτης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και  οι δημοτικοί υπάλληλοι  Ασημακόπουλος  Δημήτριος και Σταυρούλα Χωραφά για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 19
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκλαδεύσεις δένδρων δημοτικών ενοτήτων»   και έθεσε υπόψη των μελών του την υπ’αριθμ.17/2011 μελέτη  του παραπάνω  έργου της  Δ/νσης  Τεχνικής Υπηρεσίας προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Στη συνέχεια ο κ Δήμαρχος ενημέρωσε αναλυτικά το Δημοτικό Συμβούλιο για το πρόβλημα των χόρτων και των κλαδιών που υπάρχει  σε  δρόμους του Δήμου και πρότεινε να εγκριθούν οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης έργου και να καταρτισθούν οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου. Το μέλος της επιτροπής κ.Κουτσοσπύρου  είπε ότι ο Δήμος θα πρέπει να προμηθευτεί ένα καταστροφέα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και δήλωσε ότι  ψηφίζει κατά. Το μέλος της επιτροπής κ. Κούκουνας  αναφέρθηκε στο  πρόβλημα   που απασχολεί την Δημοτική ενότητα του  Πλατάνου και  στο έργο που έγινε  εκεί  και είπε  ότι θα πρέπει να γίνεται απολογισμός των εργασιών που γίνονται. Τέλος δήλωσε ότι καταψηφίζει την  πρόταση του κ. Δημάρχου. Στο  πρόβλημα  των χόρτων κλαδιών αναφέρθηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου «Αποκλαδεύσεις δένδρων δημοτικών ενοτήτων» όπως αναφέρονται στην υπ’αριθμ.17/2011 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από τη Δ/νση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
 2. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του  έργου όπως  ακριβώς  αναφέρονται στην  παραπάνω  μελέτη του έργου.
 3. Η Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου να προβεί άμεσα στις διαδικασίες για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  12/7/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                         Η υπάλληλος ΤΥΑΟ

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                       Xωραφά   Σταυρούλα