Αριθ. Απόφασης 118/2011-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός κοιμητηρίων»

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΚΓ-ΧΗ6

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22ης Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 118/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός κοιμητηρίων»

Στη Ναύπακτο σήμερα 12 Ιουλίου 2011 ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.24668/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Τσέλιος Σπυρίδων
  4. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  5. Βίτσας Δημήτριος
  6. Κούκουνας Αθανάσιος
  7. Δούρος Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Δούρος Παναγιώτης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και  οι δημοτικοί υπάλληλοι  Ασημακόπουλος  Δημήτριος και Σταυρούλα Χωραφά για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 18
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός κοιμητηρίων» και έθεσε υπόψη των  μελών της την υπ΄αριθμ.18/2011 μελέτη της Δ/νσης  τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού  50.000 ευρώ. Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη της  επιτροπής για την εκτέλεση του  συγκεκριμένου έργου  και για τα προβλήματα που υπάρχουν στα κοιμητήρια του Δήμου, πρότεινε δε την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης  και των όρων της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου. Το μέλος  της επιτροπής κ.Κουτσοσπύρου  είπε ότι καταψηφίζει την πρόταση του κ. Δημάρχου, γιατί  ο καθαρισμός των κοιμητηρίων γίνεται  άναρχα και χωρίς πρόγραμμα. Το μέλος της επιτροπής κ. Κούκουνας  αφού αναφέρθηκε  σε προβλήματα  καθαρισμού των κοιμητηρίων είπε ότι καταψηφίζει  την πρόταση  του κ.Δημάρχου γιατί θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη κατανομή του ποσού αυτού σε διάφορα κοιμητήρια του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά  πλειοψηφία

  1. Εγκρίνει  τις τεχνικές προδιαγραφές  του έργου «Καθαρισμός Κοιμητηρίων» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ όπως ακριβώς αναφέρονται στην υπ΄αριθ.18/2011 μελέτης  του έργου  που συντάχθηκε από τη Δ/νση  της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
  2. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας  του  πρόχειρου  διαγωνισμού για την εκτέλεση του παραπάνω έργου   όπως  ακριβώς  αναφέρονται στην  παραπάνω  μελέτη του έργου.
  3. Η Δ/νση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου να προχωρήσει  άμεσα στις διαδικασίες  για την εκτέλεση του έργου.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  12/7/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                          Η υπάλληλος ΤΥΑΟ

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                     Xωραφά   Σταυρούλα