Αριθ. Απόφασης 116/2011-Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής

ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΚΓ-Λ3Ζ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22ης Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 116/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

Στη Ναύπακτο σήμερα 12 Ιουλίου 2011 ημέρα  Τρίτη και ώρα 1.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.24668/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Τσέλιος Σπυρίδων
  4. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  5. Βίτσας Δημήτριος
  6. Κούκουνας Αθανάσιος
  7. Δούρος Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Δούρος Παναγιώτης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και  οι δημοτικοί υπάλληλοι  Ασημακόπουλος  Δημήτριος και Σταυρούλα Χωραφά για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 16
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη την παρακάτω εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:

«1. Με απόφαση της οικονομικής μπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με  τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.»

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’) ορίζεται ότι:

«1. Εντάλματα προπληρωμής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόμου, εκδίδονται επ’ ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσμίας να αποδώσει λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν.

Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλματος προπληρωμής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του τριμήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους.

Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’) ορίζεται ότι:

«1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των ληφθέντων χρημάτων δι’ εντάλματος προπληρωμής δια δαπάνας άλλας ή τας δι’ άς εξεδόθη η προκαταβολή.

Επειδή μερικές φορές καθίσταται επιτακτική ανάγκη έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής παρακαλώ να ορίσετε κωδικούς του προϋπολογισμού οικ. Ετους 2011 που θα είναι δεκτικοί στην έκδοση σχετικών ενταλμάτων.

Εισήγηση της υπηρεσίας είναι  οι κωδικοί του προϋπολογισμού να είναι

30-6641.   Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

30-6322.   Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων (δαπάνες ΚΤΕΟ ΚΛΠ)

15-6471.004 Λειτουργία κινηματογραφικής λέσχης (ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΙΝΙΩΝ)

00-6451.003 Συνδρομή για πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

Ο  κ. Δήμαρχος  στη συνέχεια πρότεινε να εγκριθεί  η εισήγηση της υπηρεσίας.

H Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισήγηση της υπηρεσίας και ορίζει τους παρακάτω ΚΑ προϋπολογισμού για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής  να είναι:

30-6641.   Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

30-6322.   Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων (δαπάνες ΚΤΕΟ ΚΛΠ)

15-6471.004 Λειτουργία κινηματογραφικής λέσχης (ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΙΝΙΩΝ)

00-6451.003 Συνδρομή για πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  12/7/2011          Η υπάλληλος ΤΥΑΟ

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                         Xωραφά   Σταυρούλα