Αριθ. Απόφασης 113/2011-Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης χώρου πρώην Δημαρχείου Πυλλήνης» και έγκριση διάθεσης πίστωσης

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΚΓ-ΠΩ3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 113/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης χώρου πρώην Δημαρχείου  Πυλλήνης» και έγκριση διάθεσης πίστωσης

Στη Ναύπακτο σήμερα 12 Ιουλίου 2011 ημέρα  Τρίτη και ώρα 1.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.24668/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Τσέλιος Σπυρίδων
 4. Παναγόπουλος Παναγιώτης
 5. Βίτσας Δημήτριος
 6. Κούκουνας Αθανάσιος
 7. Δούρος Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Δούρος Παναγιώτης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και  οι δημοτικοί υπάλληλοι  Ασημακόπουλος  Δημήτριος και Σταυρούλα Χωραφά για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 13
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «.Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης χώρου πρώην Δημαρχείου  Πυλλήνης» και έγκριση διάθεσης πίστωσης και έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:    ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΛΗΝΗΣ» και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

ΣΧΕΤ.:   1. Το Αρθρο 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ 7-6-10 Τεύχος Α)

2. Το Αρθρο 209, παρ. 3 & 4 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)

3. Το ΠΔ 798/1978

4. Την απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Δ15/οικ/6655/22.03.2011 (ΦΕΚ 743/05.05.2011

τεύχος Β’)

5. Την αρ. πρωτ. 23939/4-7-11. βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΤΥ, περί αδυναμίας αυτής για

τη  σύνταξη της εν λόγω μελέτης.

Λαμβάνοντας  υπόψη

 1. Τα παραπάνω σχετικά .

 1. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 30-7413.014 προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους 2011 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 7.200 ευρώ, για την  εκπόνηση της μελέτης του θέματος.

 1. Την  παρ 3 Άρθρο 209 Ν. 3463/06, στη οποία ορίζεται ότι με απόφαση της       δημαρχιακής επιτροπής (πλέον οικονομικής) επιτρέπεται, κατά  παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η  απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή  μελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων  της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου  αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε  περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που  προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής  σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση.

 1. Την αρ. πρωτ.23939/4-7-11. βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΤΥ ,με την οποία  βεβαιώνεται η αδυναμία αυτής για τη σύνταξη της παραπάνω μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.

 1. Τα όρια των μελετών της κάθε κατηγορίας τα οποία καθορίζονται από το Π.Δ. 798/78 και την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως ισχύει κάθε φορά, για κάθε έτος. Για το έτος 2011 ισχύει η Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Δ15/οικ/6655/22.03.2011 (ΦΕΚ 743/05.05.2011 τεύχος Β’). Στην παραπάνω Απόφαση Ορίων Αμοιβών Μελετών τα όρια για την πρώτη τάξη πτυχίου, των κατηγοριών μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78 (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι αρχιτεκτονικές μελέτες), ορίζονται σε 30.104,25 €(με το ΦΠΑ).

Δηλαδή το ποσοστό του 30% αντιστοιχεί σε 9.031,28  ευρώ.

Συνεπώς ανάθεση μελέτης μέχρι του ποσού των 9.031,28 ευρώ (συμπεριριλαμβανομένου ΦΠΑ) μπορεί να γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΛΗΝΗΣ »

Τέλος ο κ. Δήμαρχος  ενημέρωσε  τα μέλη της επιτροπής για τη συγκεκριμένη μελέτη και πρότεινε να ανατεθεί στην κ  Τσουμή Θεοδώρα κάτοχο μελετητικού πτυχίου 116752 αντί του ποσού των 7.200 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1 Αναθέτει την Σύνταξη  Αρχιτεκτονικής μελέτης διαμόρφωσης χώρου πρώην Δημαρχείου  Πυλλήνης» στην κ. Τσουμή Θεοδώρα, κάτοχο μελετητικού πτυχίου 116752 αντί του ποσού των 7.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

2 Δεσμεύει πίστωση 7.200 σε βάρος του Κ.Α 30-7413.014  με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης χώρου πρώην Δημαρχείου  Πυλλήνης»

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  12/7/2011          Η υπάλληλος ΤΥΑΟ

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                         Xωραφά   Σταυρούλα