ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 23/9/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Τσιποπούλου Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟ 22-9-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 32212

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 23 -9 -2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για κανονιστική απόφαση για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να διατεθούν έγκαιρα οι θέσεις της εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ράπτης Ιωάννης