Αριθ. Απόφασης 112/2011-Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή τεχνικού επί της οδού Φαρμάκη (Παλαιοχριστιανική )ΣΑΤΑ 2011)» και έγκριση διάθεση πίστωσης Ορθή επανάληψη

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΚΓ-16Β

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 112/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή τεχνικού επί της οδού Φαρμάκη (Παλαιοχριστιανική )ΣΑΤΑ 2011)» και έγκριση διάθεση πίστωσης

Στη Ναύπακτο σήμερα 12 Ιουλίου 2011 ημέρα  Τρίτη και ώρα 1.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.24668/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Τσέλιος Σπυρίδων
 4. Παναγόπουλος Παναγιώτης
 5. Βίτσας Δημήτριος
 6. Κούκουνας Αθανάσιος
 7. Δούρος Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Δούρος Παναγιώτης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και  οι δημοτικοί υπάλληλοι  Ασημακόπουλος  Δημήτριος και Σταυρούλα Χωραφά για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 12
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «.Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή τεχνικού επί της οδού Φαρμάκη (Παλαιοχριστιανική )ΣΑΤΑ 2011)» και έγκριση  διάθεσης πίστωσης και έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την παρακάτω εισήγηση της Δ/νσης  τεχνικής υπηρεσίας  του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:   «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ (ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ) ΣΑΤΑ 2011» και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

ΣΧΕΤ.: 1. Το Αρθρο 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ 7-6-10 Τεύχος Α)

2. Το Αρθρο 209, παρ. 3 & 4 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)

3. Το ΠΔ 798/1978

4. Την απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Δ15/οικ/6655/22.03.2011 (ΦΕΚ 743/05.05.2011  τεύχος Β’)

5. Την αρ. πρωτ. 23944/4-7-11 βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΤΥ, περί αδυναμίας αυτής για τη  σύνταξη της εν λόγω μελέτης.

Λαμβάνοντας  υπόψη :

 1. Τα παραπάνω σχετικά .
 2. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 30-7413.012προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους 2011 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 5.000 ευρώ, για την  εκπόνηση μελέτης  του θέματος.
 3. Την  παρ 3 Άρθρο 209 Ν. 3463/06, στη οποία ορίζεται ότι με απόφαση της       δημαρχιακής επιτροπής (πλέον οικονομικής) επιτρέπεται, κατά  παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η  απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή  μελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων  της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου  αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε  περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που  προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής  σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση.
 4. Την αρ. πρωτ. 23944/4-7-11βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΤΥ ,με την οποία  βεβαιώνεται η αδυναμία αυτής για τη σύνταξη της παραπάνω μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.
 5. Τα όρια των μελετών της κάθε κατηγορίας τα οποία καθορίζονται από το Π.Δ. 798/78 και την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως ισχύει κάθε φορά, για κάθε έτος. Για το έτος 2011 ισχύει η Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Δ15/οικ/6655/22.03.2011 (ΦΕΚ 743/05.05.2011 τεύχος Β’). Στην παραπάνω Απόφαση Ορίων Αμοιβών Μελετών τα όρια για την πρώτη τάξη πτυχίου, των κατηγοριών μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78 (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι στατικές μελέτες), ορίζονται σε 15.052,74 €(με το ΦΠΑ).

Δηλαδή το ποσοστό του 30% αντιστοιχεί σε 4.515,82  ευρώ.

Συνεπώς ανάθεση μελέτης μέχρι του ποσού των 4.518,82 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου   του ΦΠΑ) μπορεί να γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση.

6. Το γεγονός ότι η Τεχνική Υπηρεσία εκτιμά ότι το κόστος της μελέτης του θέματος

δε θα ξεπεράσει το ποσό των 4.518,82 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου   και του  ΦΠΑ).

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:

«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ (ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ) ΣΑΤΑ 2011»

Τέλος ο κ. Δήμαρχος  ενημέρωσε  τα μέλη της επιτροπής για τη συγκεκριμένη μελέτη και πρότεινε να ανατεθεί στην κ Παπαδοπούλου Ευαγγελία  Πολιτικός Μηχανικός Κύπρου  ΑΜ 20632 κατηγορία 8 .Έδρα της Κύπρου 35 Μεσολόγγι  τκ 30200 αντί του ποσού των 1.500 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1 . Αναθέτει την Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή τεχνικού επί της οδού Φαρμάκη (Παλαιοχριστιανική )ΣΑΤΑ 2011)» στην κ Παπαδοπούλου Ευαγγελία  Πολιτικός Μηχανικός Κύπρου  ΑΜ 20632 κατηγορία 8 .Έδρα της Κύπρου 35 Μεσολόγγι  τκ 30200 αντί του ποσού των 1.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

2 .Δεσμεύει πίστωση 1.500 ευρώ  σε βάρος του Κ.Α 30-7413.012 με τίτλο «Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή τεχνικού επί της οδού Φαρμάκη (Παλαιοχριστιανική )ΣΑΤΑ 2011)»

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  12/7/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                             Η υπάλληλος ΤΥΑΟ

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                       Xωραφά   Σταυρούλα