Αριθ. Απόφασης 101/2011-Κατάρτιση των όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξεύρεση χώρων πάρκιν στην περιοχή της Ψανής

ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΚΓ-5ΩΧ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 101/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Κατάρτιση των όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξεύρεση χώρων πάρκιν στην περιοχή της Ψανής.

Στη Ναύπακτο σήμερα 12 Ιουλίου 2011 ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.24668/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Τσέλιος Σπυρίδων
  4. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  5. Βίτσας Δημήτριος
  6. Κούκουνας Αθανάσιος
  7. Δούρος Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Δούρος Παναγιώτης

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης και  οι δημοτικοί υπάλληλοι  Ασημακόπουλος  Δημήτριος και Σταυρούλα Χωραφά για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση των όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξεύρεση χώρων πάρκιν στην περιοχή της Ψανής» και έθεσε υπόψη των μελών τους όρους εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  όπως προτείνονται από τη Δ/νση  της οικονομικής  υπηρεσίας  οι οποίο έχουν ως εξής:

Εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η μίσθωση από τον Δήμο Ναυπάκτου οικοπέδων εκτάσεως 500 τετραγωνικών μέτρων και πλέον το καθένα που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης, με τους εξής όρους:

Άρθρο 1°

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η οποία έχει ορισθεί με την 214/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες’ των οποίων τα ακίνητα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.

Άρθρο 2°

Τα προς μίσθωση ακίνητα ( οικόπεδα) πρέπει να βρίσκονται στην παρακάτω περιοχή.

ΨΑΝΗ ( από  την  συμβολή της οδού οδού Εθνικής αντίστασης  με την οδό Γ. Αθανασιάδη-Νόβα (πρώην Μεσολογγίου) –Φανάρια- Δυτικά   μέχρι  σούπερ Μάρκετ Βερόπουλου και   Νότια   σε ευθεία  γραμμή μέχρι την παραλιακό δρόμο της Ναυμαχίας  Ναυπάκτου

Άρθρο 3°

Τα ανωτέρω ακίνητα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

Άρθρο 4°

Η μίσθωση θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι 31/08/2014.

Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση εφόσον αποκτήσει δικό του ακίνητο που μπορεί να καλύψει την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο.

Η πληρωμή των ενοικίων θα γίνεται με έκδοση στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Άρθρο 5ο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία του οποίου το ακίνητο θα κριθεί κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 10% της προσφοράς.

Άρθρο 6°

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Άρθρο 7°

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 8°

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλε καταπίπτει υπέρ του Δήμου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον ανωτέρω σκοπό να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης , δηλαδή μέχρι την 17/08/2011 έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.-

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η μίσθωση από τον Δήμο Ναυπάκτου οικοπέδων εκτάσεως 500 τετραγωνικών μέτρων και πλέον το καθένα που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης, με τους εξής όρους:

Άρθρο 1°

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η οποία έχει ορισθεί με την 214/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες’ των οποίων τα ακίνητα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.

Άρθρο 2°

Τα προς μίσθωση ακίνητα ( οικόπεδα) πρέπει να βρίσκονται στην παρακάτω περιοχή.

ΨΑΝΗ ( από  την  συμβολή της οδού οδού Εθνικής αντίστασης  με την οδό Γ. Αθανασιάδη-Νόβα (πρώην Μεσολογγίου) –Φανάρια- Δυτικά   μέχρι  σούπερ Μάρκετ Βερόπουλου και   Νότια   σε ευθεία  γραμμή μέχρι την παραλιακό δρόμο της Ναυμαχίας  Ναυπάκτου

Άρθρο 3°

Τα ανωτέρω ακίνητα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

Άρθρο 4°

Η μίσθωση θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι 31/08/2014.

Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση εφόσον αποκτήσει δικό του ακίνητο που μπορεί να καλύψει την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο.

Η πληρωμή των ενοικίων θα γίνεται με έκδοση στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Άρθρο 5ο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία του οποίου το ακίνητο θα κριθεί κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 10% της προσφοράς.

Άρθρο 6°

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Άρθρο 7°

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 8°

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλε καταπίπτει υπέρ του Δήμου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον ανωτέρω σκοπό να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης , δηλαδή μέχρι την 17/08/2011 έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.-

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  12/7/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                        Η υπάλληλος ΤΥΑΟ

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                   Xωραφά   Σταυρούλα