Αριθ. Απόφασης 100/2011-Αποδοχής της δωρεάν παραχώρησης του χώρου λειτουργίας του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου

ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΚΓ-ΦΑ4

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 100/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Αποδοχής  της δωρεάν παραχώρησης του χώρου  λειτουργίας  του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου.

Στη Ναύπακτο σήμερα 12 Ιουλίου 2011 ημέρα  Τρίτη και ώρα 1.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.24668/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Τσέλιος Σπυρίδων
  4. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  5. Βίτσας Δημήτριος
  6. Κούκουνας Αθανάσιος
  7. Δούρος Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Δούρος Παναγιώτης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και  οι δημοτικοί υπάλληλοι  Ασημακόπουλος  Δημήτριος και Σταυρούλα Χωραφά για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της την   από 8-7-2011  υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του κτιρίου όπου λειτουργεί κ Θερινός  Δημοτικός κινηματογράφος κ. Μαράγκα  Αριστείδη  στην οποία αναφέρει ότι παραχωρεί δωρεάν το χώρο της ταράτσας του ακινήτου του  που βρίσκεται στην οδό Αποκαύκου  12  για τη λειτουργία του Θερινού Δημοτικού κινηματογράφου  μέχρι 15  Σεπτεμβρίου του 2011. Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να συζητηθεί εκτός  ημερήσιας  διάταξης η αποδοχή της δωρεάς αυτής  ως επείγον  για την λειτουργία του κινηματογράφου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει το  επείγον του  θέματος
  2. Αποδέχεται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της ταράτσας του ακινήτου  του κ. Μαράγκα  Αριστείδη, που βρίσκεται στην οδό Αποκαύκου 12 για τη λειτουργία του Δημοτικού θερινού Κινηματογράφου μέχρι  15 Σεπτεμβρίου  2011.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  12/7/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                        Η υπάλληλος ΤΥΑΟ

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                Xωραφά   Σταυρούλα