Αριθ. απόφασης 92/2011-Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣΤΕ κατά του π.δ 27/2011, με το οποίο ιδρύεται Εφετείο Δυτ. Στερεάς Ελλάδος στο Αγρίνιο

ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΚΓ-8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 21ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 92/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣΤΕ κατά του π.δ 27/2011, με το οποίο ιδρύεται Εφετείο Δυτ. Στερεάς Ελλάδος στο Αγρίνιο.

Στη Ναύπακτο σήμερα 23 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.21888/17-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη της εισήγηση του Νομικού Σύμβουλου η  οποία έχει ως εξής:

Ύστερα από το με αρ.πρωτ.434/2-6-2011 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ναυπακτίας με αρ.πρωτ. 20073/3-6-2011 ο Δήμος καλείται σε υλοποίηση της υπ’ αρ.80/2011 ομόφωνης αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου να ασκήσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣΤΕ κατά του π.δ 27/2011, με το οποίο ιδρύεται Εφετείο Δυτ. Στερεάς Ελλάδος στο Αγρίνιο, από το οποίο πλήττεται καίρια η περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας λόγω της μεγάλης απόστασης από το Αγρίνιο και τους λοιπούς λόγους που περιέχονται στην απόφαση.

Επειδή ήδη ασκήθηκε η ως άνω αίτηση ακύρωσης κατόπιν προφορικής σας εντολής λόγω του κατεπείγοντος (προθεσμία μέχρι 13/6/2011).Επειδή δυνάμει των άρθ.58 παρ.2 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος πρέπει να υποβάλει την απόφαση προς έγκριση στην καθ’ ύλη αρμόδια Οικονομική Επιτροπή (άρθ. 72 παρ.1 εδ.ιγ’ Ν.3852/2010)

Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να εισαχθεί η απόφαση προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. Επίσης , να ορισθεί αντίκλητος πληρεξούσιος δικηγόρος στην Αθήνα ο Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω κ.Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών.

Ο κ. δήμαρχος πρότεινε την έγκριση της παραπάνω εισήγησης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται αντίκλητος πληρεξούσιος δικηγόρος στην Αθήνα ο Δικηγόρος παρ’ Αρείω  Πάγω κ. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών για την άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣΤΕ κατά του π.δ 27/2011, με το οποίο ιδρύεται Εφετείο Δυτ. Στερεάς Ελλάδος στο Αγρίνιο σε υλοποίηση της υπ’ αρ.80/2011 ομόφωνης αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/6/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω