Αριθ. απόφασης 91/2011-Διάθεση πιστώσεων για σύνταξη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για το 7ο- 3ο και 1ο δημοτικό σχολείο Ναυπάκτου από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 3462/2006, Ν. 3731/2008 άρθρο 20, παρ. 13, Ν. 2362/1995 άρθρο 83 και απόφαση αριθ. 35130/739/9-8-2010 Υπουργού Οικονομικών)

ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΚΓ-2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 20ης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 91/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Διάθεση πιστώσεων για σύνταξη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για το 7ο– 3ο και 1ο δημοτικό σχολείο Ναυπάκτου από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 3462/2006, Ν. 3731/2008 άρθρο 20, παρ. 13, Ν. 2362/1995 άρθρο 83 και απόφαση αριθ. 35130/739/9-8-2010 Υπουργού Οικονομικών). (Το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί θα πρέπει άμεσα να υποβληθούν οι προτάσεις).

Στη Ναύπακτο σήμερα 21 Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.22481/21-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Δούρος Παναγιώτης
 4. Τσέλιος Σπυρίδων
 5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
 6. Βίτσας Δημήτριος
 7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Κούκουνας Αθανάσιος
 2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 5 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

« ΘΕΜΑ : Ψήφιση  –  Διάθεση πιστώσεων   για   σύνταξη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για το 7ο – 3ο και  1ο

δημοτικό σχολείο Ναυπάκτου από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

(Ν.3462/2006, Ν3731/2008 άρθρο 20,  παρ. 13,    Ν.2362/1995 άρθρο 83 και Απόφαση Αριθ.

35130/739/9-8-2010 Υπουργού Οικονομικών)

ΣΧΕΤ : 1. Την αρ.  166355/Π97 πρόσκληση 1.12. της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

2. Η   αρ 195./ 20-6-2011  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου Δήμο  Ναυπακτίας

Σε  συνέχεια  των  σχετικών  και  για  την υποβολή  ολοκληρωμένων  φακέλων στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. θα  πρέπει  να    αποφασιστεί   η  διάθεση  των πιστώσεων   της   απόφασης  του Δ. Σ.

για    έναρξη των εργασιών.

Συγκεκριμένα θα πρέπει :

1. Να διατεθεί/ψηφιστεί   πίστωση ποσού 17.500€ πλέον ΦΠΑ  για  την υποβολή φακέλου και σύνταξη προμελετών  για το 7ο Δημοτικό  Σχολείο μαζί με ποσό  3.518,40 € πλέον ΦΠΑ  για δαπάνη   των  επιθεωρήσεων για την έκδοση των δύο  Π Ε Α .

2.  Να διατεθεί/ψηφιστεί   πίστωση ποσού 15.000€ πλέον ΦΠΑ  για  την υποβολή φακέλου και σύνταξη προμελετών  για το 3ο Δημοτικό  Σχολείο μαζί με ποσό  2.395,40 €  πλέον ΦΠΑ  για δαπάνη   των  επιθεωρήσεων για την έκδοση των δύο  Π Ε Α .

3.  Να διατεθεί/ψηφιστεί   πίστωση ποσού 16.500€ πλέον ΦΠΑ   για  την υποβολή φακέλου και σύνταξη προμελετών  για το 1ο Δημοτικό  Σχολείο μαζί με ποσό  2.997,6€   πλέον ΦΠΑ  για δαπάνη   των  επιθεωρήσεων για την έκδοση των δύο  Π Ε Α .

Η  ανάθεση των ανωτέρω  παροχών υπηρεσιών θα  γίνει  με  απόφαση δημάρχου,

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν.3462/2006,    Ν3731/2008 άρθρο  20, παρ. 13, Ν.2362/1995 άρθρο 83 και Απόφαση Αριθ. 35130/739/9-8-2010   Υπουργού Οικονομικών)

Η αποπληρωμή όλων των ανωτέρω αμοιβών πραγματοποιείται εφόσον η ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΤΑΧΘΕΙ στο πρόγραμμα και η  δαπάνη θεωρηθεί  επιλέξιμη.». Τέλος ο κ. δήμαρχος είπε ότι το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί θα πρέπει άμεσα να υποβληθούν οι προτάσεις.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος
 1. Διαθέτει::
 2. Πίστωση ποσού 21.525 ευρώ στον Κ.Α 70-7413.008 για τη σύνταξη φακέλου υποβολής πρότασης ένταξης του 7ου δημοτικού σχολείου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ
 1. Πίστωση ποσού 18.450 ευρώ στον Κ.Α 70-7413.009 για τη σύνταξη φακέλου υποβολής πρότασης ένταξης του 3ου δημοτικού σχολείου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ
 2. Πίστωση ποσού 20.295 ευρώ στον Κ.Α 70-7413.010 για τη σύνταξη φακέλου υποβολής πρότασης ένταξης του 1ου δημοτικού σχολείου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ
 3. Πίστωση ποσού 4.327,63 ευρώ στον Κ.Α 70-7413.011 για τη σύνταξη φακέλου για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης για το 7ο δημοτικό σχολείο.
 4. Πίστωση ποσού 2.946,35 ευρώ στον Κ.Α 70-7413.012 για τη σύνταξη φακέλου για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης για το 3ο δημοτικό σχολείο.
 5. Πίστωση ποσού 3.687,05 ευρώ στον Κ.Α 70-7413.013 για τη σύνταξη φακέλου για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης για το 1ο δημοτικό σχολείο.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  22/6/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω