Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 15/10/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-10-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 35299

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 15-10-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων.
2. Eγκριση πρακτικού διαγωνισμού και εισήγησης εξέτασης ενστάσεων για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπάκτου και έργα ενίσχυσης υδροδότησης».
3. Εγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση του έργου «Κατασκευή βάσεων για δημοτικό φωτισμό Τ.Κ. Χόμορης» σύμφωνα με την αριθμόν 108/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας.
4. Ορισμός υπολόγου της υπαλλήλου του Δήμου κ. Κονίδα Βασιλικής για πληρωμή εφ΄άπαξ επιδόματος του Ν.Δ. 57/73.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης