Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 17ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2014

Αριθμός Απόφασης 412/2014

ΠΕΡΙ: Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου (περιοχή Γριμπόβου) ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό Καθόδου Δωριέων και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπλαση – διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πιά – Κεφαλοβρύσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου και Οξύλου».
Στη Ναύπακτο σήμερα 13-10-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 35133/09-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 1. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 1. Κανέλλος Χαράλαμπος του Δημητρίου
 1. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου
 1. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 1. Κοτίνης Πολύκαρπος του Γεωργίου
 1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 1. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 1. Κωστογιάννης Νικόλαος του Αθανασίου
 1. Πολονύφης Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 1. Ράπτης Ιωάννης του Γεωργίου
 1. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 1. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη
 1. Σύψας Ιωάννης του Παναγιώτη
 1. Σωτηρόπουλος Πολύκαρπος του Νικολάου
 1. Φράγκος Αντώνιος του Σπυρίδωνος
 1. Μπουλές Ιωάννης του Βασιλείου
 1. Αγγελόπουλος Βασίλειος του Νικολάου
 1. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 1. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτηση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 1. Βλάντης Ανδρέας του Ιωάννη
Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης
 1. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 1. Πατσαούρας Βασίλειος του Γεωργίου
 1. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου
Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 1. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 1. Ζέλιος Ευθύμιος του Αδάμ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Σμπούκη ( Πελέκη ) Αγγελική του Ιωάννη
 1. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Λουκόπουλος Παναγιώτης ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ναυπάκτου κ. Πλούμης Νικόλαος ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.
Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπάς Χρήστος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 24 Δη-μοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 27, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέ-γνωσε το 10ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου (πε-ριοχή Γριμπόβου) ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό Καθόδου Δωριέων και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπλαση – διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πιά – Κεφαλοβρύσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου και Οξύλου» και έδωσε το λόγο στον εντεταλμένο Δ.Σ. με αρμοδιότητες σε θέματα που αφορούν την συγκοινωνία και την κυκλοφορία κ. Κονίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την με αρ. πρωτ. 31655/16-9-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποίας έχει ως εξής:Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Λουκόπουλος Παναγιώτης ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ναυπάκτου κ. Πλούμης Νικόλαος ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.
Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπάς Χρήστος.

«ΘΕΜΑ : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου (περιοχή Γριμπόβου) ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό Καθόδου Δωριέων και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπλαση – διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πιά – Κεφαλόβρυσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου & Οξύλου».

ΣΧΕΤ.:1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α’/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Τεύχος Α’ /30-06-2006).
3. Την υπ’ αριθμόν 234/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας περί «Έκδοσης τοπικής κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της μελέτης Ο.Σ.Α.Α.».
4. Το υπ’ αριθμόν 46118/1784/27-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Την υπ’ αριθμόν 2501/1/132-δ/20-11-2012 απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας.
6. Την υπ’ αριθμόν 22/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας περί «Παραλαβή της μελέτης «Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην ανατολική περιοχή της πόλης Ναυπάκτου»».
7. Το υπ’ αριθμόν 10221/26-03-2013 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Μεταφορών & Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.
8. Την υπ’ αριθμόν 162/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας περί «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Γριμπόβου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου».
9. Το υπ’ αριθμόν 46428/2600/07-05-2013 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου περί έλεγχου νομιμότητας της υπ’ αριθμόν 162/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας.
10. Την υπ’ αριθμόν 1998/71532/27-06-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
11. Την υπ’ αριθμόν 1/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
12. Το υπ’ αριθμόν 12808/04-04-2014 έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
13. Το υπ’ αριθμόν 12855/04-04-2014 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Μεταφορών & Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.
14. Την υπ’ αριθμόν 115/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας περί «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία του Γριμπόβου κατά τους θερινούς μήνες».
15. Το υπ’ αριθμόν 50883/2456/16-05-2014 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου περί έλεγχου νομιμότητας της υπ’ αριθμόν 115/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας.
16. Την υπ’ αριθμόν 27/2014 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Ναυπακτίας περί «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία του Γριμπόβου κατά τους θερινούς μήνες».
17. Το υπ’ αριθμόν 59934/2926+59925/2925/16-05-2014 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου περί έλεγχου νομιμότητας της υπ’ αριθμόν 27/2014 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας.
18. Την υπ’ αριθμόν 2530/88798/14-07-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
19. Την υπ’ αριθμόν 166/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας περί «Παραλαβής της κυκλοφοριακής μελέτης για κεντρικό τμήμα της Ναυπάκτου».
20. Το από 13-05-2014 έγγραφο του Αθανάσιου Τσιάνου, Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος Ε.Μ.Π. (με αριθμ. πρωτ. 18791/27-05-2014 στο Δήμο Ναυπακτίας).
21. Τις διατάξεις του άρθρου 10 και 52 του Ν.2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/Α΄/23-03-1999) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/2007(ΦΕΚ 50/Α΄/02-03-2007) και τον Ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α΄/23-10-2008).
22. Τις διατάξεις του άρθρου 23 τον Ν.4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/Τεύχος Α΄/22-03-2012).
23. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Τεύχος Α΄/29-04-2013).
24. Το υπ’ αριθμόν 2305/8229/22-07-2013 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιουνίου.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 162/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας αποφασίστηκε η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο ανατολικό τμήμα της πόλης να γίνει σταδιακά σε φάσεις σύμφωνα με την μελέτη «Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην ανατολική περιοχή της πόλης της Ναυπάκτου», η οποία παραλήφθηκε με την υπ’ αριθμόν 22/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας.
Ειδικότερα αναφέρεται στην πιο πάνω απόφαση ότι «μετά το πέρας του έργου «Ανάπλαση – διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πιά – Κεφαλόβρυσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου & Οξύλου» θα επανεξεταστεί η οριστική εφαρμογή της με βάση τη δυναμική καθώς και τα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα που θα έχουν διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή της μελέτης».
Έχοντας υπόψην μας : α) τις υπ’ αριθμόν 162/2013, 115/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας, β) το από 13-05-2014 έγγραφο του Αθανάσιου Τσιάνου, Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος Ε.Μ.Π. (με αριθμ. πρωτ. 18791/27-05-2014 στο Δήμο Ναυπακτίας), γ) ότι το έργο «Ανάπλαση – διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πιά – Κεφαλόβρυσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου & Οξύλου» βρίσκεται σε εξέλιξη με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δημιουργώντας σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη οριστικές διαμορφώσεις οι οποίες σε μερικά σημεία στηρίζονται σε προτεινόμενες αντιδρομήσεις αντίθετες με την κυκλοφοριακή μελέτη,
πρέπει να εξεταστεί η εφαρμογή και εν συνεχεία να εκδοθεί απόφαση με τις ελάχιστες κυ-κλοφοριακές ρυθμίσεις σε σχέση με τις υφιστάμενες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
1. Η απεμπλοκή του έργου «Ανάπλαση – διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πιά – Κεφαλόβρυσου – Τζαβελ-λαίων – Ησιόδου & Οξύλου» και των διαμορφώσεων αυτής από την κυκλοφορία της ευρύτερης περιοχής, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα να εξεταστούν οι όποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της ευρύτερης περιοχής (ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία) ανεξάρτητα από το υπό εκτέλεση έργο.
2. Το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο οδικής ασφάλειας αποφεύγοντας μόνιμες διαμορφώσεις με αντίθετα εξυπηρετούμενες κινήσεις αλλά και διαμορφώνοντας τις κατάλληλες πεζοδιαβάσεις.
3. Η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαμορφωμένων χώρων σε εσοχές για την εξυπηρέτηση της ολιγόλεπτης στάθμευσης και της φορτοεκφόρτωσης δεδομένου ότι η ανάπλαση αναπτύσσεται στο ανατολικό εμπορικό κέντρο της πόλης με συγκεκριμένες και διαμορφωμένες χρήσεις γής κυρίως καταστημάτων.
4. Η διατήρηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα του παραλιακού μετώπου που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Καθόδου Δωριέων, Φιλικής Εταιρείας, Κορυδαλλέως και Νυμφών μέχρι την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπλαση – διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πιά – Κεφαλόβρυσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου & Οξύ-λου» τόσο για κάθε θερινή περίοδο από την 15/06 εώς και μία εβδομάδα πρίν την έναρξη του σχολικού έτους το Σεπτέμβριο (όταν μένει κλειστή η παραλιακή οδός Καθόδου Δωριέων), όσο και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, όπως ισχύουν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 της υπ’ αριθμόν 115/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας.
Οι προς εξέταση κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τροποποιώντας την υπ’ αριθμόν 234/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας είναι οι εξής :
1. Οδός Βαρελά
i. Η οδός Βαρελά επί της Πλατείας Τζαβελλαίων, σύμφωνα με την μελέτη «Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην ανατολική περιοχή της πόλης της Ναυπάκτου» αντιδρομείται επί της Πλατείας Τζαβελλαίων από την Πάνου Ρήγα όπως προτάθηκε από το συγκοινωνιακό μελετητικό γραφείο για την ασφάλεια των κινήσεων και την αποφόρτιση του κόμβου της Πάνου Ρήγα με την Αθηνών. Θα πρέπει να εξεταστεί και να αποφασιστεί αν θα εφαρμοστεί η εν λόγω αντιδρόμιση με την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση – διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πιά – Κεφαλόβρυσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου & Οξύλου» ή αν εναλλακτικά θα παραμείνει ως έχει σήμερα χωρίς καμία αλλαγή προκειμένου η εν λόγω ρύθμιση να εξεταστεί συνολικά μαζί με τις υπόλοιπες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά το πέρας του έργου.
2. Οδός Αφροδίτης
i. Η οδός Αφροδίτης επί της Πλατείας Τζαβελλαίων, σύμφωνα με την μελέτη «Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην ανατολική περιοχή της πόλης της Ναυπάκτου» αντιδρομείται επί της Πλατείας Τζαβελλαίων πρός την Πάνου Ρήγα όπως προτάθηκε από το συγκοινωνιακό μελετητικό γραφείο για την ασφάλεια των κινήσεων και την αποφόρτιση του κόμβου της Πάνου Ρήγα με την Αθηνών. Θα πρέπει να εξεταστεί και να αποφασιστεί αν θα εφαρμοστεί η εν λόγω αντιδρόμιση με την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση – διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πιά – Κεφαλόβρυσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου & Οξύλου» ή αν εναλλακτικά θα παραμείνει ως έχει σήμερα χωρίς καμία αλλαγή προκειμένου η εν λόγω ρύθμιση να εξεταστεί συνολικά μαζί με τις υπόλοιπες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά το πέρας του έργου.
3. Πλατεία Πια
i. Η οδός Σπύρου Μελά να εξακολουθεί να είναι έχει φορά από την Πλατεία Πιά προς την οδό Φιλλίπου Πλαστήρα και να χαρακτηρίζεται ως οδός ήπιας κυκλοφορίας.
4. Οδός Διονύσου – Οδός Ασημακοπούλου
i. Η οδός Διονύσου και η οδός Ασημακοπούλου να καθορίζονται ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας δεδομένου ότι είναι αδιέξοδοι οδοί με δυνατότητα στάθμευσης κατοίκων.
5. Οδός Αμφίσσης
i. Η οδός Αμφίσσης μεταξύ των οδών Δ.Πλαστήρα και Διός, να αμφιδρομιθεί δεδομένου ότι έχει αρκετό πλάτος, προκειμένου να εξυπηρετούνται όσοι έρχονται από ανατολικά όταν θέλουν να έχουν πρόσβαση στα καταστήματα που βρίσκονται στο εν λόγω σημείο. Η οποιαδήποτε αντιδρόμηση θα πρέπει να εξεταστεί συνολικά μαζί με τις υπόλοιπες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά το πέρας του έργου.
6. Οδός Ήρας
i. Η διέξοδος της οδού Ήρας στην οδό Αθηνών προτείνεται να λειτουργεί όπως υφίσταται μέχρι σήμερα με την προϋπόθεση ότι θα εξυπηρετεί μόνο την μονόδρομη κίνηση με φορά προς την Αθηνών (έξοδος) και με φορά αποκλειστικά προς ανατολή (δεξιά). Το παραπάνω προτεινόμενο μέτρο καθίσταται υποχρεωτικό τόσο από άποψη λειτουργικότητας των κατοίκων όσο και σαν το ελάχιστο μέτρο οδικής ασφάλειας με την πρόβλεψη αποφυγής αριστερών στροφών.
Αναφορικά με τις διαμορφωθείσες εσοχές στάσης – στάθμευσης επί των οδών Πάνου Ρήγα, Θ. Νόβα, Πλατεία Πιά, Κορυδαλλέως και Αρβανίτη προτείνονται, εκτός από αυτές που προορίζονται για την στάση του αστικού λεωφορείου και την στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων, ήτοι :
• Επί της δεξιάς πλευράς της οδού Πάνου Ρήγα και πριν τη συμβολή της εν λόγω οδού με την οδό Αφροδίτης μία (1) θέση για την στάση του αστικού λεωφορείου,
• Επί της δεξιάς πλευράς της οδού Θ. Νόβα και στην διασταύρωση με την οδό Ασημακοπούλου μία (1) θέση για την στάση του αστικού λεωφορείου,
• Επί της δεξιάς πλευράς της οδού Θ. Νόβα και στην διασταύρωση με την οδό Ασημακοπούλου θέσεις στάσης – στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων,
Όλες οι υπόλοιπες εσοχές στάσης – στάθμευσης επειδή βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο της πόλης θα πρέπει να προορίζονται για την στάση οχημάτων ΙΧ εώς 10’ με παράλληλη απαγόρευση στάθμευσης για όλα τα οχήματα εξαιρουμένων οχημάτων τροφοδοσίας (φορτοεκφόρτωσης) από 7:00 εώς 9:00 και 14:00 εώς 17:00.
Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη μας :
α) το αρχικό σχέδιο της μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Γριμπόβου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου»,
β) το σχέδιο του έργου «Ανάπλαση – διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πιά – Κεφαλόβρυσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου & Οξύλου»,
γ) το συμπληρωματικό σχέδιο (Σχέδιο 6) της «Κυκλοφοριακής μελέτης για κεντρικό τμήμα της Ναυπάκτου»,
δ) το σχέδιο – σκαρίφημα του αναδόχου του έργου «Ανάπλαση – διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πιά – Κεφαλόβρυσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου & Οξύλου»,
ε) την υπ’ αριθμόν 2501/1/132-δ/20-11-2012 απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας,
στ) το υπ’ αριθμόν 46118/1784/27-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
θα πρέπει να εξεταστούν τόσο η προς διαμόρφωση νησίδα στην συμβολή της οδού Αθηνών με την οδό Πάνου Ρήγα και την οδό Ασκληπιού έμπροσθεν της πλατείας Ησιόδου όσο και οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Αρτέμιδος Αιτωλής, Ηρακλέους, Ασκληπιού, Παυσανία, Σοφοκλέους και των Ανώνυμων Οδών.
Για τα υπόλοιπα που δεν αναφέρονται παραπάνω να ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμόν 234/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας και στην υπ’ αριθμόν 2501/1/132-δ/20-11-2012 απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας.
Λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω και προκειμένου να εφαρμοσθούν οι τελικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα αποφασιστούν θα πρέπει να περιγραφούν σε τεύχος μελέτης το οποίο θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο σχέδιο ρυθμιστικής – πληροφοριακής σήμανσης πλην της μελέτης σηματοδότησης και έπειτα να ληφθούν οι παρακάτω αποφάσεις :
1. H έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο (αφού προηγηθεί γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου και με εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) για τις όποιες τροποποιήσεις στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφασιστούν για τις δημοτικές οδούς.
Η τοπική κανονιστική απόφαση θα υποβληθεί, μετά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης στο σύνολό της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010, για έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 από το αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
2. Η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για υποβολή αιτήματος (αφού προηγηθεί γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου και με εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) αρχικά στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για έγκριση των όποιων τροποποιήσεων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ακολούθως στο Τμήμα Τροχαίας Ναυπάκτου και στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας για την λήψη κανονιστικής απόφασης αναφορικά με το τμήμα της 48ης Π.Ε.Ο. Αντιρρίου – Αμφίσσης.
3. H εφαρμογή των παραπάνω τροποποιήσεων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα γίνει ύστερα από την λήψη των παραπάνω εγκρίσεων – αποφάσεων με την τοποθέτηση της κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης (πινακίδων και προστατευτικών μέσων) σήμανσης ρύθμισης της κυκλοφορίας από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας για το εκτός της ανάπλασης τμήμα ενώ για το τμήμα της ανάπλασης από τον ανάδοχο του έργου.
4. H αφαίρεση όποιων πινακίδων δεν απαιτούνται θα γίνει από την Διεύθυνση Περι-βάλλοντος για το εκτός της ανάπλασης τμήμα ενώ για το τμήμα της ανάπλασης από τον ανάδοχο του έργου.
Η Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου με την αρ.90/2014 απόφασή της γνωμοδότησε θετικά για την ανωτέρω εισήγηση με την με την υπόδειξη για την οδό Βαρελά και την οδό Αφροδίτης να μην γίνει καμία αλλαγή γιατί θα προκληθεί μεγαλύτερη αναστάτωση στην κυκλοφορία σε μία ήδη επιβαρημένη λόγο των έργων περιοχή.
Επίσης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αρ.77/2014 εισηγείται την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης με τις εξής τροποποιήσεις -προτάσεις:
1. Η οδός Βαρελά να παραμείνει ως έχει.
2. Η οδός Αφροδίτης να παραμείνει ως έχει.
3. Στην συμβολή της οδού Αθηνών με την οδό Πάνου Ρήγα και την οδό Ασκληπιού έμπροσθεν της πλατείας Ησιόδου, να κατασκευαστεί ένα τμήμα της νησίδας για διοχέτευση της ρύθμισης της κυκλοφορίας και την απεμπλοκή των κινήσεων.Να δημιουργηθεί μικρό τμήμα νησίδας για τον διαχωρισμό της αριστερής στροφής.
4.Η οδός Ασκληπιού να παραμείνει διπλής κυκλοφορίας με δυνατότητα αριστερών στροφών από και προς αυτήν και κατά συνέπεια το άνοιγμα της νησίδας στην προβολή της οδού.

5.Το εναπομένον τμήμα της νησίδας να μην κατασκευαστεί παρά μόνο να διαγραμμιστεί δεδομένου ότι απαιτείται η ύπαρξη φωτεινού σηματοδότη για την ανακοπή της ταχύτητας και την ρύθμιση των κινήσεων
6.Η οδός Αρτέμιδος Αιτωλής να παραμείνει ως έχει σήμερα διπλής κατευθύνσεως.
7.Οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα ισχύουν μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο ανάπλασης και μετά την ολοκλήρωση του έργου να εισαχθεί προς ψήφιση ολοκληρωμένη πρόταση.
Επί του θέματος τοποθετήθηκαν οι κ.κ.Ζιαμπάρα ,Καρακώστας και Ράπτης.
Στη συνέχεια ο κ. Κονίδας πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ. την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης με τις τροποποιήσεις- προτάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Κονίδα, την οποία ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ναυπάκτου κ. Πλούμης.
Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.
Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την τροποποίηση της αρ.234/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τις παρακάτω τροποποιήσεις στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις δημοτικές οδούς.
1.Οδός Βαρελά
Η οδός Βαρελά επί της πλατείας Τζαβελαίων να μην αντιδρομιθεί και να παραμείνει ως έχει σήμερα χωρίς καμία αλλαγή με κατεύθυνση από Πλατεία Τζαβελλαίων προς την Πάνου Ρήγα, προκειμένου η εν λόγω ρύθμιση να εξεταστεί συνολικά μαζί με τις υπόλοιπες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά το πέρας του έργου.
2.Η οδός Αφροδίτης επί της πλατείας Τζαβελαίων να μην αντιδρομιθεί και να παραμείνει ως έχει σήμερα χωρίς καμία αλλαγή με κατεύθυνση από Πάνου Ρήγα προς Πλατεία Τζαβελλαίων , προκειμένου η εν λόγω ρύθμιση να εξεταστεί συνολικά μαζί με τις υπόλοιπες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά το πέρας του έργου.
3.Πλατεία Πια
Η οδός Σπύρου Μελά να εξακολουθεί να είναι έχει φορά από την Πλατεία Πιά προς την οδό Φιλλίπου Πλαστήρα και να χαρακτηρίζεται ως οδός ήπιας κυκλοφορίας.
4.Οδός Διονύσου – Οδός ΑσημακοπούλουΗ οδός Διονύσου και η οδός Ασημακοπούλου να καθορίζονται ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας δεδομένου ότι είναι αδιέξοδοι οδοί με δυνατότητα στάθμευσης κατοίκων.
5.Οδός Αμφίσσης
Η οδός Αμφίσσης μεταξύ των οδών Δ.Πλαστήρα και Διός, να αμφιδρομιθεί δεδομένου ότι έχει αρκετό πλάτος, προκειμένου να εξυπηρετούνται όσοι έρχονται από ανατολικά όταν θέλουν να έχουν πρόσβαση στα καταστήματα που βρίσκονται στο εν λόγω σημείο. Η οποιαδήποτε αντιδρόμιση θα πρέπει να εξεταστεί συνολικά μαζί με τις υπόλοιπες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά το πέρας του έργου
6.Οδός Ήρας
Η διέξοδος της οδού Ήρας στην οδό Αθηνών να λειτουργεί όπως υφίσταται μέχρι σήμερα με την προϋπόθεση ότι θα εξυπηρετεί μόνο την μονόδρομη κίνηση με φορά προς την Αθηνών (έξοδος) και με φορά αποκλειστικά προς ανατολή (δεξιά). Το παραπάνω μέτρο καθίσταται υποχρεωτικό τόσο από άποψη λειτουργικότητας των κατοίκων όσο και σαν το ελάχιστο μέτρο οδικής ασφάλειας με την πρόβλεψη αποφυγής αριστερών στροφών.
7.Αναφορικά με τις διαμορφωθείσες εσοχές στάσης – στάθμευσης επί των οδών Πάνου Ρήγα, Θ. Νόβα, Πλατεία Πιά, Κορυδαλλέως και Αρβανίτη,αποφασίζεται, εκτός από αυτές που προορίζονται για την στάση του αστικού λεωφορείου και την στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων, ήτοι :
• Επί της δεξιάς πλευράς της οδού Πάνου Ρήγα και πριν τη συμβολή της εν λόγω οδού με την οδό Αφροδίτης μία (1) θέση για την στάση του αστικού λεωφορείου,
• Επί της δεξιάς πλευράς της οδού Θ. Νόβα και στην διασταύρωση με την οδό Ασημακοπούλου μία (1) θέση για την στάση του αστικού λεωφορείου,
• Επί της δεξιάς πλευράς της οδού Θ. Νόβα και στην διασταύρωση με την οδό Ασημακοπούλου θέσεις στάσης – στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων,
Όλες οι υπόλοιπες εσοχές στάσης – στάθμευσης επειδή βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο της πόλης να προορίζονται για την στάση οχημάτων ΙΧ εώς 10’ με παράλληλη απαγόρευση στάθμευσης για όλα τα οχήματα εξαιρουμένων οχημάτων τροφοδοσίας (φορτοεκφόρτωσης) από 7:00 εώς 9:00 και 14:00 εώς 17:00.
8.Στην συμβολή της οδού Αθηνών με την οδό Πάνου Ρήγα και την οδό Ασκληπιού έμπροσθεν της πλατείας Ησιόδου, να κατασκευαστεί ένα τμήμα της νησίδας για διοχέτευση της ρύθμισης της κυκλοφορίας και την απεμπλοκή των κινήσεων.Να δημιουργηθεί μικρό τμήμα νησίδας για τον διαχωρισμό της αριστερής στροφής.
9.Η οδός Ασκληπιού να παραμείνει διπλής κυκλοφορίας με δυνατότητα αριστερών στροφών από και προς αυτήν και κατά συνέπεια το άνοιγμα της νησίδας στην προβολή της οδού.
10.Το εναπομένον τμήμα της νησίδας να μην κατασκευαστεί παρά μόνο να διαγραμμιστεί δεδομένου ότι απαιτείται η ύπαρξη φωτεινού σηματοδότη για την ανακοπή της ταχύτητας και την ρύθμιση των κινήσεων.
11.Η οδός Αρτέμιδος Αιτωλής να παραμείνει ως έχει σήμερα διπλής κατευθύνσεως.
12.Οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα ισχύουν μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο ανάπλασης και μετά την ολοκλήρωση του έργου να εισαχθεί προς ψήφιση ολοκληρωμένη πρόταση.
13.Για τα υπόλοιπα που δεν αναφέρονται παραπάνω να ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμόν 234/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας και στην υπ’ αριθμόν 2501/1/132-δ/20-11-2012 απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας.

Β.Η τοπική κανονιστική απόφαση θα υποβληθεί, μετά τον έλεγχο νομιμότητας της α-πόφασης στο σύνολό της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010, για έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 από το αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Γ.Την υποβολή αρχικά στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για έγκριση των τροποποιήσεων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ακολούθως στο Τμήμα Τροχαίας Ναυπάκτου και στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας για την λήψη κανονιστικής απόφασης αναφορικά με το τμήμα της 48ης Π.Ε.Ο. Αντιρρίου – Αμφίσσης.

Δ.H εφαρμογή των παραπάνω τροποποιήσεων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα γίνει ύστερα από την λήψη των παραπάνω εγκρίσεων – αποφάσεων με την τοποθέτηση της κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης (πινακίδων και προστατευτικών μέσων) σήμανσης ρύθμισης της κυκλοφορίας από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας για το εκτός της ανάπλασης τμήμα ενώ για το τμήμα της ανάπλασης από τον ανάδοχο του έργου.

Ε.H αφαίρεση όποιων πινακίδων δεν απαιτούνται θα γίνει από την Διεύθυνση Περι-βάλλοντος για το εκτός της ανάπλασης τμήμα ενώ για το τμήμα της ανάπλασης από τον ανάδοχο του έργου.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος Ο γραμματέας Τα μέλη

Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφές
Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος
14/10/2014
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ο ειδικός γραμματέας
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δημοτικού Συμβουλίου

Μηνόπουλος Αθανάσιος Παπάς Χρήστος