Αριθ. απόφασης 79/2011-Ασφάλιση οχημάτων

ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΚΓ-Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 79/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ασφάλιση οχημάτων

Στη Ναύπακτο σήμερα 23 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.16257/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Δούρος Παναγιώτης

Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο αναπληρωτής του κ. Δούρου, ο κ. Χαλαζιάς.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 13
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

και έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας που έχει ως εξής:

«Εισηγούμαστε την ανάθεση της ασφάλισης των οχημάτων που φαίνονται στον συνημμένο πίνακα στις αντίστοιχες εταιρείες, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

Α/Α

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΠΟΣΟ

1

ΜΕ 93172

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ

06/02/2011

06/08/2011

207,04

2

ΜΒΙ 792

ΜΗΧΑΝΑΚΙ

INTERAMERICAN

08/05/2011

08/11/2011

82,60

3

ΜΕ 116154

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ

10/01/2011

10/07/2011

148,00

4

ΚΗΥ 7676

ΕΙΧ

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

11/03/2011

11/09/2011

195,00

Ο κ. δήμαρχος πρότεινε την έγκριση της πιο πάνω εισήγησης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανάθεση της ασφάλισης των οχημάτων που φαίνονται στον συνημμένο πίνακα στις αντίστοιχες εταιρείες, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

Α/Α

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΠΟΣΟ

1

ΜΕ 93172

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ

06/02/2011

06/08/2011

207,04

2

ΜΒΙ 792

ΜΗΧΑΝΑΚΙ

INTERAMERICAN

08/05/2011

08/11/2011

82,60

3

ΜΕ 116154

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ

10/01/2011

10/07/2011

148,00

4

ΚΗΥ 7676

ΕΙΧ

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

11/03/2011

11/09/2011

195,00

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω