Αριθ. απόφασης 77/2011-Προμήθεια αναλώσιμων υλικών

ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΚΓ-Ρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 77/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών

Στη Ναύπακτο σήμερα 23 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.16257/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Δούρος Παναγιώτης
 4. Τσέλιος Σπυρίδων
 5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
 6. Βίτσας Δημήτριος
 7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Δούρος Παναγιώτης

Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο αναπληρωτής του κ. Δούρου, ο κ. Χαλαζιάς.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 11
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών που έχει ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του Π/Υ έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην διαδικασία προμήθειας  αναλώσιμων υλικών (Μελάνες-Τόνερ) για Η/Υ για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας,  η οικονομική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 να αποφασίζει σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις την ανάθεση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και εκτέλεσης έργων.

Ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1)Την κατεπείγουσα προμήθεια αναλώσιμων υλικών (Μελάνες-Τόνερ) για Η/Υ

2)Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010

3)Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

Εισηγούμαστε την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών (Μελάνες-Τόνερ) για Η/Υ

 1. Ποσού 2.500,00€  με Φ.Π.Α. στο κατάστημα του κ. Γεωργίου Καρανικόλα  με Α.Φ.Μ.:074714693
 1. Ποσού 50,00€  με Φ.Π.Α. στο κατάστημα του κ. Νικολάου Βασιλόπουλου  με Α.Φ.Μ.:074714299
 1. Ποσού 200,00€  με Φ.Π.Α. στο κατάστημα του κ. Βασιλείου Καλτσά  με Α.Φ.Μ.:301918431»

Ο κ. δήμαρχος πρότεινε την έγκριση της πιο πάνω εισήγησης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών (Μελάνες-Τόνερ) για Η/Υ

 1. Ποσού 2.500,00€  με Φ.Π.Α. στο κατάστημα του κ. Γεωργίου Καρανικόλα  με Α.Φ.Μ.:074714693
 1. Ποσού 50,00€  με Φ.Π.Α. στο κατάστημα του κ. Νικολάου Βασιλόπουλου  με Α.Φ.Μ.:074714299
 1. Ποσού 200,00€  με Φ.Π.Α. στο κατάστημα του κ. Βασιλείου Καλτσά  με Α.Φ.Μ.:301918431

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω