Αριθ. απόφασης 71/2011-Προμήθεια τροφίμων Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ναυπάκτου και Αντιρρίου (εισήγηση τμήματος προμηθειών)

ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΚΓ-6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 71/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Προμήθεια τροφίμων Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ναυπάκτου και Αντιρρίου (εισήγηση τμήματος προμηθειών)

Στη Ναύπακτο σήμερα 23 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.16257/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Δούρος Παναγιώτης

Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο αναπληρωτής του κ. Δούρου, ο κ. Χαλαζιάς.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 5
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών που έχει ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

1.Την Αριθμ. 61 /2011 απόφαση Δ.Σ. με την οποία οι Δ.Π.Σ. – Δ.Β.Σ. Ναυπάκτου και Αντιρρίου με την οποία συγχωνεύονται στο Δήμο Ναυπακτίας.

2.Το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του Π/Υ έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην διαδικασία προμήθειας των κατωτέρω δαπανών για τις ανάγκες λειτουργίας των Δ.Π.Σ. – Δ.Β.Σ.,  η οικονομική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 να αποφασίζει σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις την ανάθεση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και εκτέλεσης έργων.

Ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1)Την κατεπείγουσα προμήθειας ειδών Κρεοπωλείου, Παντοπωλείου- Ιχθυοπωλείου- Οπωροπωλείου- Πτηνοπωλείου- Αρτοποιείου- ειδών Καθαριότητας και καυσίμων κίνησης

2)Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010

3)Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Δ.Π.Σ. – Δ.Β.Σ.

Εισηγούμαστε την απευθείας ανάθεση προμήθειας των κατωτέρω ειδών:

1) Ποσού 450,00€ με Φ.Π.Α. στο Κατάστημα της κας Χριστίνας Κυρίτση,  με Α.Φ.Μ.046131797, για την προμήθεια τροφίμων

2) Ποσού 150,00€ με Φ.Π.Α. στο Κατάστημα της κας Χριστίνας Κυρίτση,  με Α.Φ.Μ.  046131797  για την προμήθεια ειδών μαναβικής

3) Ποσού 100,00€ με Φ.Π.Α. στο Κατάστημα της κας Δέσπως Τσουκαλά,  με Α.Φ.Μ.  301933409   για την προμήθεια ειδών Αρτοποιείου

4) Ποσού 150,00€ με Φ.Π.Α. στο Κατάστημα του κ. Ιωάννη Καλαβρουζιώτη,  με Α.Φ.Μ.  064084726  για την προμήθεια κρεάτων

5) Ποσού 600,00 € με Φ.Π.Α.  για προμήθεια Κρεοπωλείου στο Κατάστημα του Κου Κατσίκα Γεωργίου

6) Ποσού 1.200,00 € με Φ.Π.Α. για Προμήθεια Παντοπωλείου  στο Κατάστημα του Κου Λαβίδας Γεώργιο – Δ. Πολυζώης Ο.Ε,

7) Ποσού 350,00 € με Φ.Π.Α. για προμήθεια Ιχθυοπωλείου στο Κατάστημα του Κου Μίκη Κριστάν

8) Ποσού 600,00 € με Φ.Π.Α. για προμήθεια Οπωροπωλείου στο Κατάστημα στο Κατάστημα του Κου Μπανιά Φωτεινή

9) Ποσού 250,00 € με Φ.Π.Α. για προμήθεια Πτηνοπωλείου στο Κατάστημα του Κου 250,00 € στο κατάστημα του Κου Σακκούλης Δημήτριος

10) Ποσού 350,00 € με Φ.Π.Α. για Προμήθεια Αρτοποιείου  στο Κατάστημα του Κου Χασαπογιάννης Παντελής

11) Ποσού 300,00 € με Φ.Π.Α. για Προμήθεια Καθαριότητας στο κατάστημα του Κου Δημοπούλου Παρασκευή

12) Ποσού 300,00 € με Φ.Π.Α. για προμήθεια Καυσίμων Κίνησης στο Πρατήριο Υγρών Καυσίμων του Κου Σταθόπουλος Δημήτριος »

Ο κ. δήμαρχος πρότεινε την έγκριση της πιο πάνω εισήγησης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Tην απευθείας ανάθεση προμήθειας των κατωτέρω ειδών:

1) Ποσού 450,00€ με Φ.Π.Α. στο Κατάστημα της κας Χριστίνας Κυρίτση,  με Α.Φ.Μ.046131797, για την προμήθεια τροφίμων

2) Ποσού 150,00€ με Φ.Π.Α. στο Κατάστημα της κας Χριστίνας Κυρίτση,  με Α.Φ.Μ.  046131797  για την προμήθεια ειδών μαναβικής

3) Ποσού 100,00€ με Φ.Π.Α. στο Κατάστημα της κας Δέσπως Τσουκαλά,  με Α.Φ.Μ.  301933409   για την προμήθεια ειδών Αρτοποιείου

4) Ποσού 150,00€ με Φ.Π.Α. στο Κατάστημα του κ. Ιωάννη Καλαβρουζιώτη,  με Α.Φ.Μ.  064084726  για την προμήθεια κρεάτων

5) Ποσού 600,00 € με Φ.Π.Α.  για προμήθεια Κρεοπωλείου στο Κατάστημα του Κου Κατσίκα Γεωργίου

6) Ποσού 1.200,00 € με Φ.Π.Α. για Προμήθεια Παντοπωλείου  στο Κατάστημα του Κου Λαβίδας Γεώργιο – Δ. Πολυζώης Ο.Ε,

7) Ποσού 350,00 € με Φ.Π.Α. για προμήθεια Ιχθυοπωλείου στο Κατάστημα του Κου Μίκη Κριστάν

8) Ποσού 600,00 € με Φ.Π.Α. για προμήθεια Οπωροπωλείου στο Κατάστημα στο Κατάστημα του Κου Μπανιά Φωτεινή

9) Ποσού 250,00 € με Φ.Π.Α. για προμήθεια Πτηνοπωλείου στο Κατάστημα του Κου 250,00 € στο κατάστημα του Κου Σακκούλης Δημήτριος

10) Ποσού 350,00 € με Φ.Π.Α. για Προμήθεια Αρτοποιείου  στο Κατάστημα του Κου Χασαπογιάννης Παντελής

11) Ποσού 300,00 € με Φ.Π.Α. για Προμήθεια Καθαριότητας στο κατάστημα του Κου Δημοπούλου Παρασκευή

12) Ποσού 300,00 € με Φ.Π.Α. για προμήθεια Καυσίμων Κίνησης στο Πρατήριο Υγρών Καυσίμων του Κου Σταθόπουλος Δημήτριος

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω