Αριθ. απόφασης 70/2011-Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (εισήγηση τμήματος προμηθειών)

ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΚΓ-Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 70/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (εισήγηση τμήματος προμηθειών)

Στη Ναύπακτο σήμερα 23 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.16257/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Δούρος Παναγιώτης

Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο αναπληρωτής του κ. Δούρου, ο κ. Χαλαζιάς.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 4
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη των μελών της την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών που έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.Την Αριθμ.61/2011 απόφαση Δ.Σ. με την οποία τα ΚΑΠΗ συγχωνεύονται στο Δήμο Ναυπακτίας.

2.Το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του Π/Υ έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην διαδικασία προμήθειας της κατωτέρω δαπάνης για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΑΠΗ.,  η οικονομική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 να αποφασίζει σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις την ανάθεση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και εκτέλεσης έργων.

Ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1)Την κατεπείγουσα προμήθειας Φαρμακευτικού Υλικού

2)Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010

3)Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του ΚΑΠΗ

Εισηγούμαστε την απευθείας ανάθεση προμήθειας των κατωτέρω ειδών:

1) Ποσού 140,00 € με Φ.Π.Α. στο Φαρμακείο της  κας Παναγοπούλου Βασιλική, για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού ( ταινίες Ζαχάρου, Βελόνες σκαρφιστήρες για το Ζάχαρο».

Ο κ. δήμαρχος πρότεινε την έγκριση της πιο πάνω εισήγησης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απευθείας ανάθεση προμήθειας  φαρμακευτικού  υλικού (ταινίες ,ζαχάρου, Βελόνες, σκαρφιστήρες  για το ζάχαρο στο φαρμακείο της κας Βασιλικής Παναγοπούλου έναντι του ποσού των 140,00 Ε με το ΦΠΑ.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω