Αριθ. απόφασης 69/2011-Άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 801/2011 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκου Πατρών

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΚΓ-Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 69/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 801/2011 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκου Πατρών.

Στη Ναύπακτο σήμερα 23 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.16257/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Δούρος Παναγιώτης

Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο αναπληρωτής του κ. Δούρου, ο κ. Χαλαζιάς.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 3
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη των μελών της την εισήγηση του δικηγόρου του δήμου ο οποίος έχει ως εξής:

«Θέμα : Εισήγησης για την  άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αρίθμ. 801/2011 Διαταγής της κ. Ειρηνοδίκου Πατρών.

Επί της από 13/4/2011 αίτησης της «Arktos Illumination Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός – Φωτεινός Διάκοσμος Α.Ε..» εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 801/2010 Διαταγή Πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Πατρών επί τη βάσει τιμολογίων πώλησης προς την Αναπτυξιακή Ναυπάκτου διαφόρων ποσοτήτων ηλεκτρολογικού υλικού κ.λ.π.

Υποχρεούται λοιπόν, ο Δήμος Ναυπάκτου, να καταβάλει το συνολικό ποσό των 4333€ εντόκως και νομίμως καθώς και την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη εκ 165 €.

Κατά της διαταγής πληρωμής παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατ’ άρθ.  632 Κ.Πολ.Δ. εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών από  την επίδοσή της (ήτοι από 6/5/2011).

Δεδομένου ότι κακώς εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής κατά του Δήμου Ναυπακτίας και επειδή για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων δυνάμει της παρ. 1 εδ. ΙΓ του ν. 3852/2010 αρμόδια είναι η Οικονομική Επιτροπή, εισηγούμαι την άσκηση ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της ως άνω δ/γης πληρωμής καθώς και τον ορισμό του κ. Γεωργίου Τσίρη, δικηγόρου  Πατρών ως πληρεξουσίου Δικηγόρου για την νομιμοποίηση του Δήμου Ναυπακτίας κατά την κατάθεση και τη συζήτηση της ανακοπής.»

Ο κ. δήμαρχος πρότεινε την έγκριση της πιο πάνω εισήγησης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την άσκηση ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ’ αριθ. 801/2010 Διαταγής Πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Πατρών

2. Ορίζει τον κ. Γεώργιο Τσίρη, δικηγόρο Πατρών ως πληρεξουσίο Δικηγόρο για την νομιμοποίηση του Δήμου Ναυπακτίας κατά την κατάθεση και τη συζήτηση της ανακοπής.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω