Αριθ. απόφασης 67/2011-Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου του περιβαλλοντικού κέντρου Λεύκας της δημοτικής ενότητας Αποδοτίας και του παρακείμενου οικήματος.

ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΚΓ-Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 67/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου του περιβαλλοντικού κέντρου Λεύκας της δημοτικής ενότητας Αποδοτίας και του παρακείμενου οικήματος.

Στη Ναύπακτο σήμερα 23 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.16257/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Δούρος Παναγιώτης

Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο αναπληρωτής του κ. Δούρου, ο κ. Χαλαζιάς.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της το πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου του περιβαλλοντικού κέντρου Λεύκας της δημοτικής ενότητας Αποδοτίας και του παρακείμενου οικήματος –το οποίο συνοδεύει την απόφαση αυτή- σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία κατακυρώνεται στην Γκόγκα Μαριάννα του Αποστόλου η οποία πρόσφερε μίσθωμα 3.650 ευρώ κατ’ έτος. Τέλος πρότεινε την έγκρισή του.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου του περιβαλλοντικού κέντρου Λεύκας της δημοτικής ενότητας Αποδοτίας και του παρακείμενου οικήματος –το οποίο συνοδεύει την απόφαση αυτή- σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία κατακυρώνεται στην Γκόγκα Μαριάννα του Αποστόλου η οποία πρόσφερε μίσθωμα 3.650 ευρώ κατ’ έτος

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω