Αριθ. απόφασης 66/2011-Τροποποίηση της 47/2011 απόφαση της Ο.Ε «Εισήγηση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την έγκριση τιμολογιακής πολιτικής εφαρμογής του μέτρου του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) στην κεντρική περιοχή Ναυπάκτου.»

ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΚΓ-Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 66/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Τροποποίηση της 47/2011 απόφαση της Ο.Ε «Εισήγηση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την έγκριση τιμολογιακής πολιτικής εφαρμογής του μέτρου του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) στην κεντρική περιοχή Ναυπάκτου.»

Στη Ναύπακτο σήμερα 23 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.16257/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
 2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
 3. Δούρος Παναγιώτης
 4. Τσέλιος Σπυρίδων
 5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
 6. Βίτσας Δημήτριος
 7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Δούρος Παναγιώτης

Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο αναπληρωτής του κ. Δούρου, ο κ. Χαλαζιάς.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 1
ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη των μελών της α) την υπ’ αριθ. 16/2011 απόφαση της επιτροπής ελεγχόμενης στάθμευσης με την οποία προτείνεται η τροποποίηση της 47/2011 απόφαση Ο.Ε και αφορά την αύξηση του ποσοστού κέρδους των τριτο-πωλητών καρτών στάθμευσης από το το 8% στο 12% και β) την 17/2011 απόφαση της επιτροπής ελεγχόμενης στάθμευσης με την οποία προτείνεται η τροποποίηση της  47/2011 απόφαση Ο.Ε και αφορά το ύψος του προστίμου για παραβάσεις σε χώρους επισκεπτών (παράβαση της πινακίδας Π-69) και προτείνεται το εξής:

 1. Το πρόστιμο για παραβάσεις σε χώρους επισκεπτών κατά τις ώρες εφαρμογής του τέλους επισκεπτών (παράβαση της πινακίδας Ρ-69) θα είναι το προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ 20,00 €, το οποίο εφόσον πληρωθεί εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών από την έκδοσή του που θέτει ο ΚΟΚ θα εισπράττεται μειωμένο κατά 50% ήτοι 10,00€.

Τέλος ο κ. δήμαρχος είπε ότι το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία της τροποποίησης της απόφασης του Δ.Σ.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει το επείγον του θέματος.

2) Τροποποιεί την 47/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και προτείνει προς το Δ.Σ την τροποποίηση της 126/2011 απόφασης Δ.Σ ως εξής:

 1. Η  προμήθεια των τριτοπωλητών καρτών στάθμευσης  ορίζεται στο 12% της αξίας των καρτών στάθμευσης. Τα απαιτούμενα προς έκδοση παραστατικά θα προσδιοριστούν με ευθύνη της Οικονομικής Διεύθυνσης του Δήμου .
 2. Το πρόστιμο για παραβάσεις σε χώρους επισκεπτών κατά τις ώρες εφαρμογής του τέλους επισκεπτών (παράβαση της πινακίδας Ρ-69) θα είναι το προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ 20,00 €, το οποίο εφόσον πληρωθεί εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών από την έκδοσή του που θέτει ο ΚΟΚ θα εισπράττεται μειωμένο κατά 50% ήτοι 10,00€.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Η γραμματέας                                    Τα μέλη

Υπογραφή                                 Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                            Νταουσάνη Βάσω