Αριθ. απόφασης 65/2011-Διοργάνωση ποδηλατικού αγώνα στις 15-5-2011 «Η γέφυρα μας ενώνει»

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΚΓ-Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 65/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Διοργάνωση ποδηλατικού αγώνα στις 15-5-2011 «Η γέφυρα μας ενώνει».

Στη Ναύπακτο σήμερα 9 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 13294/5-5-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 3
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του γραφείου δημάρχου η οποία έχει ως εξής:

«Εισήγηση: Ο Δήμος Ναυπακτίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών θα διοργανώσει τον 2ο ποδηλατικό αγώνα: «Η γέφυρα μας ενώνει» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15/5/2011.

Η δαπάνη του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 1230€ και θα διατεθεί για την προμήθεια  ποσότητας αφισών,  μεταλλίων & μπλουζών.

ΔΑΠΑΝΕΣ 2ου Ποδηλατικού αγώνα «Η γέφυρα ενώνει» 2011

A.A.

Είδος προμήθειας/εργασίας

Προμηθευτής/ανάδοχος

Ποσό € με φ.π.α

1.

Mετάλλια, κύπελλα

DIMITRIOGLU K. ASPASIA, Αθλητικά είδη, Πάτρα

369,00

2.

Σχεδιασμό μπλούζας & εντύπων

«ΑΚΤΙΝΑ» Παντανάσσης 29 Πάτρα

430,50

3.

Μπλουζάκια

Ξυδιά Κ.Σοφία Πατρών Κλάους 120 Πάτρα

369,00

Σύνολο δαπανών

1.168,50

Τέλος ο κ. Δήμαρχος πρότεινε  την έγκριση της παραπάνω εισήγησης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1230€ για την διοργάνωση του 2ου ποδηλατικού αγώνα «Η γέφυρα μας ενώνει» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15/5/2011 από τον δήμο Ναυπακτίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το ποσό των 1230€ θα διατεθεί ως εξής:

A.A.

Είδος προμήθειας/εργασίας

Προμηθευτής/ανάδοχος

Ποσό € με φ.π.α

1.

Mετάλλια, κύπελλα

DIMITRIOGLU K. ASPASIA, Αθλητικά είδη, Πάτρα

369,00

2.

Σχεδιασμό μπλούζας & εντύπων

«ΑΚΤΙΝΑ» Παντανάσσης 29 Πάτρα

430,50

3.

Μπλουζάκια

Ξυδιά Κ.Σοφία Πατρών Κλάους 120 Πάτρα

369,00

Σύνολο δαπανών

1.168,50

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  10/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω