Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 22/12/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 18-12-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 41626

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ.Χώμορης

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

Σας προσκαλούμε, στις 22-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικαιροποίηση της αρ.520/2012 απόφασης Δ.Σ. περί «Παραχώρηση χώρου για τη λειτουργία παραρτήματος του ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ. στο Δήμο Ναυπακτίας».(εισηγητής κ. Ράπτης)
2. Εγκριση εγγραφών νηπίων – βρεφών στους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγ. κ. Ράπτης)
3. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. (Εισηγ. κ. Σιαμαντάς)
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση δημοτικού χώρου σε πλατεία Κοσμά Αιτωλού”.(εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Κατασκευή κτιρίων Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου ΑΛΚΥΟΝΗ””. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Ανάπλαση – Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση πλατειών Φαρμάκη – Πια – Κεφαλοβρύσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου και Οξύλου”. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός – μειωτικός) του έργου: “Συντήρηση-ανακαίνιση Δημαρχείου και παραδοσιακών κτιρίων του Δήμου”. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Αποδοχή δωρεάς μελετών για το έργο ¨Αποκατάσταση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ελατόβρυσης και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Καθορισμός μελών βάση του άρθρου 5 και 6 της προγραμματικής σύμβασης για τη μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλλήνης» υποέργου «Ανάπλαση Δραγατσούλας Τ.Κ Σίμου» σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή ΟΤΑ Δήμου Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή του στο πρόγραμμα ΄΄Ευρώπη για τους πολίτες 2007-2013΄΄ – δίκτυο ΄΄ ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΄΄ και τροποποίηση της αρ. 389/2012 ΑΔΣ. ( εισηγητής κ. Δήμαρχος)
11. Λήψη απόφασης για την εκποίηση κινητών αντικειμένων και για τον καθορισμό των μελών της επιτροπής εκτίμησης των προς εκποίηση αντικειμένων. (Εισηγ. κ. Κοτσανάς)
12. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισηγητής κ. Σύψας)
13. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου “Κατασκευή κτιρίων Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου ΑΛΚΥΟΝΗ. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
14. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ.Δ.Ε. Πλατάνου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
15. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα προσβασιμότητας για Α.Μ.Ε.Α.». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
16. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πυλήνης (Ελευθέριανη, Παλαιόπυργος, Ανθόφυτο, Γάβρος)». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
17. 3η Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
19. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους δικαιούχους αιρετούς του Δήμου. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
20. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημ. Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία ( άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06). (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
21. Προπληρωμή δαπανών του έργου «Διατήρηση & ανάδειξη πολιτιστικής εκδήλωσης Γιορτή Καστάνου Άνω Χώρας» – προμήθεια εξοπλισμού & οπτικοακουστικών μέσων. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
22. Προπληρωμή δαπανών του έργου «Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού Δήμου Ναυπακτίας» – 4ος λογαριασμός- του προγράμματος leader. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
23. Έγκριση προϋπολογισμού 2015 κληροδοτήματος Δ. Πλούμη. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
24. Έγκριση προϋπολογισμού 2015 κληροδοτήματος Λεων. και Πολυξένης Τσώνη. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
25. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ναυπακτίας για την υπογραφή αίτησης προς την Τράπεζα Ελλάδος, για την έκδοση βεβαίωσης εκποίησης των μετοχών που προήλθαν από την Κληρονομιά Γραββάνη Νικολάου του Σπυρίδωνος. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
26. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
27. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
28. Παράταση μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή Γριμπόβου μέχρι νέας μισθώσεως χώρου. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
29. Μίσθωση χώρου για στάθμευση οχημάτων στην περιοχή Γριμπόβου. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
30. Αυτοδίκαιη παράταση μίσθωσης του Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Χώμορης. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.