Αριθ. απόφασης 64/2011- Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στον υπάλληλο του δήμου κ. Ασημακόπουλου Ιωάννη λόγω συνταξιοδότησης

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΚΓ-Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15ης Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 64/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στον υπάλληλο του δήμου κ. Ασημακόπουλου Ιωάννη λόγω συνταξιοδότησης.

Στη Ναύπακτο σήμερα 9 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 13294/5-5-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 2
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση της Δ/νσης  διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου  σύμφωνα με την οποία  θα πρέπει να καταβληθούν τρίμηνες αποδοχές από 18-4-2011  μέχρι 17-7-2011 στον υπάλληλο του Δήμου κ. Ασημακόπουλο Ιωάννη ο  οποίος υπέβαλλε αίτηση συνταξιοδότησης  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 57 του κώδικα  πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων και τις όμοιες  του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 1813/88και για το σκοπό αυτό  έχει προβλεφθεί  ειδική πίστωση στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου  και στον ΚΑ 10-6011.001 . Τέλος ο κ. Δήμαρχος πρότεινε  την έγκριση της καταβολής των τρίμηνων αποδοχών.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την καταβολή τρίμηνων αποδοχών στον υπάλληλο του Δήμου κ. Ασημακόπουλο Ιωάννη,  από 18-4-2011  μέχρι 17-7-2011, λόγω συνταξιοδότησης.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  10/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω