Αριθ. απόφασης 61/2011- Ορισμός υπόλογου διαχειριστή για πληρωμή επιδόματος α΄ κοινωνικών βοηθειών.

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΚΓ-Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 61/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ορισμός υπόλογου διαχειριστή για πληρωμή επιδόματος α΄ κοινωνικών βοηθειών.

Στη Ναύπακτο σήμερα 2 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12220/28-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 9
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του γραφείου κοινωνικής πρόνοιας η οποία έχει ως εξής:

«Σας κάνουμε γνωστό ότι για την πληρωμή του επιδόματος α΄ κοινωνικών βοηθειών απαιτείται να οριστεί από την επιτροπή σας υπόλογος (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί δημοσίου λογιστικού) για την εν λόγω οικονομική διαχείριση. Προτείνουμε την Βασιλική Μίχου υπάλληλο του κλάδου ΤΕ/Γ, υπόλογο για το πρόγραμμα εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για το ποσό των 1.800 ευρώ που αφορά το α΄ τετράμηνο 2011 (Ιανουάριος- Απρίλιος)

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει υπόλογο διαχειριστή την Βασιλική Μίχου υπάλληλο του κλάδου ΤΕ/Γ, για το πρόγραμμα εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για το ποσό των 1.800 ευρώ που αφορά το α΄ τετράμηνο 2011 (Ιανουάριος- Απρίλιος)

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  3/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω