Αριθ. απόφασης 60/2011- Ασφάλιση οχημάτων

ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΚΓ-Ψ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής   Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 60/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ασφάλιση οχημάτων

Στη Ναύπακτο σήμερα 2 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ.πρωτ.12220/28-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 8
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της εισήγηση του τμήματος περιβάλλοντος η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Ανάθεση ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου.

Εισηγούμαστε την ανάθεση της ασφάλισης των οχημάτων που φαίνονται στον συνημμένο πίνακα στις αντίστοιχες εταιρείες, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

Α/Α

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΠΟΣΟ

1

ΚΗΥ 7669

MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ

INTERAMERICAN

30-04-2011

30/10/2011

587,66

2

ΚΗΥ 7697

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ – ΓΕΡΑΝΑΚΙ

ΕΘΝΙΚΗ

02/03/2011

02/09/2011

431.69

3

ΜΕ 46007

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

INTERAMERICAN

26/05/2011

26/11/2011

272,47

4

ΜΖ 9992

ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

INTERAMERICAN

30/04/2011

30/10/2011

90,75

5

ΜΒΙ 786

ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

INTERAMERICAN

30/04/2011

30/10/2011

82,19

6

ΚΗΥ 7683

ΤΖΙΠ 4 Χ 4 ΔΗΜΑΡΧΟΥ

EUROSTAR

05/03/2011

30/06/2011

215,00

7

KHY 7677

FORD 4 X 4 ΒΟΗΘ. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ

VICTORIA

09/04/2011

09/12/2011

344,00

8

KHY 7680

ΚΛΟΥΒΑ ΑΠΟΔ.

VICTORIA

09/04/2011

09/12/2011

263,00

9

ΚΗΥ 7659

SUZUKI VITARA ΑΠΟΔ.

EVIMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

11/05/2011

11/11/2011

197,13

10

KHO 6992

NISSAN 4 Χ 4 ΑΠΟΔ.

ΕΘΝΙΚΗ

01/05/2011

30/11/2011

254.35

11

ΚΗΟ 6987

NISSAN 4 Χ 4 ΑΠΟΔ.

ΕΘΝΙΚΗ

01/05/2011

30/11/2011

232.69

12

ΚΗΥ 7651

ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΑΠΟΔ.

ΕΘΝΙΚΗ

01/05/2011

30/11/2011

395.62

13

KHY 7657

ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΑΝ ΑΠΟΔ.

ΕΘΝΙΚΗ

01/05/2011

30/11/2011

498.72

14

ΜΕ 40347

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΑΠΟΔ.

ΕΘΝΙΚΗ

01/05/2011

30/11/2011

233.39

15

ΜΕ 40348

ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΑΠΟΔ.

ΕΘΝΙΚΗ

01/05/2011

30/11/2011

233.39

16

ΚΗΙ 1905

ΑΠΟΡ/ΡΟ VOLVO ΑΠΟΔ.

EVIMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

20/03/2011

29/09/2011

276,51

17

ΜΕ 74712

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΥΛ.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

26/03/2011

30/06/2011

101,28

18

ΚΗΥ 7698

ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΥΛ.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

30/03/2011

30/06/2011

141,90

»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει   την ασφάλιση των  παρακάτω οχημάτων ως εξής:

Α/Α

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΠΟΣΟ

1

ΚΗΥ 7669

MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ

INTERAMERICAN

30-04-2011

30/10/2011

587,66

2

ΚΗΥ 7697

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ – ΓΕΡΑΝΑΚΙ

ΕΘΝΙΚΗ

02/03/2011

02/09/2011

431.69

3

ΜΕ 46007

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

INTERAMERICAN

26/05/2011

26/11/2011

272,47

4

ΜΖ 9992

ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

INTERAMERICAN

30/04/2011

30/10/2011

90,75

5

ΜΒΙ 786

ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

INTERAMERICAN

30/04/2011

30/10/2011

82,19

6

ΚΗΥ 7683

ΤΖΙΠ 4 Χ 4 ΔΗΜΑΡΧΟΥ

EUROSTAR

05/03/2011

30/06/2011

215,00

7

KHY 7677

FORD 4 X 4 ΒΟΗΘ. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ

VICTORIA

09/04/2011

09/12/2011

344,00

8

KHY 7680

ΚΛΟΥΒΑ ΑΠΟΔ.

VICTORIA

09/04/2011

09/12/2011

263,00

9

ΚΗΥ 7659

SUZUKI VITARA ΑΠΟΔ.

EVIMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

11/05/2011

11/11/2011

197,13

10

KHO 6992

NISSAN 4 Χ 4 ΑΠΟΔ.

ΕΘΝΙΚΗ

01/05/2011

30/11/2011

254.35

11

ΚΗΟ 6987

NISSAN 4 Χ 4 ΑΠΟΔ.

ΕΘΝΙΚΗ

01/05/2011

30/11/2011

232.69

12

ΚΗΥ 7651

ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΑΠΟΔ.

ΕΘΝΙΚΗ

01/05/2011

30/11/2011

395.62

13

KHY 7657

ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΑΝ ΑΠΟΔ.

ΕΘΝΙΚΗ

01/05/2011

30/11/2011

498.72

14

ΜΕ 40347

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΑΠΟΔ.

ΕΘΝΙΚΗ

01/05/2011

30/11/2011

233.39

15

ΜΕ 40348

ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΑΠΟΔ.

ΕΘΝΙΚΗ

01/05/2011

30/11/2011

233.39

16

ΚΗΙ 1905

ΑΠΟΡ/ΡΟ VOLVO ΑΠΟΔ.

EVIMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

20/03/2011

29/09/2011

276,51

17

ΜΕ 74712

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΥΛ.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

26/03/2011

30/06/2011

101,28

18

ΚΗΥ 7698

ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΥΛ.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

30/03/2011

30/06/2011

141,90

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  3/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω