Αριθ. απόφασης 58/2011- Αίτημα του υπαλλήλου του δήμου κ Τσουκαλά Χρήστου για τον ορισμό δικηγόρου για την υπεράσπισή του σε υπηρεσιακή υπόθεση.

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΚΓ-1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14ης Τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 58/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Αίτημα του υπαλλήλου του δήμου κ Τσουκαλά Χρήστου για τον ορισμό δικηγόρου για την υπεράσπισή του σε υπηρεσιακή υπόθεση.

Στη Ναύπακτο σήμερα 2 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12220/28-4-2011 έγγραφη πρόσκληση  του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος, Πρόεδρος επιτροπής
  2. Κουτσοσπύρου Μαρία, Αντιπρόεδρος επιτροπής
  3. Δούρος Παναγιώτης
  4. Τσέλιος Σπυρίδων
  5. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  6. Βίτσας Δημήτριος
  7. Κούκουνας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Νταουσάνη Βάσω για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Ο.Ε εισηγήθηκε το 6
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της το αίτημα του κ. Τσουκαλά Χρήστου, υπαλλήλου του δήμου που ζητά τον ορισμό δικηγόρου που θα τον εκπροσωπήσει στο Τριμελές Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου

1. Την 18-5-2011 και αφορά υπηρεσιακή υπόθεση σύμφωνα με την αριθ. 161/2010 κλήση και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή

2. Την 5-10-2011 και αφορά υπηρεσιακή υπόθεση σύμφωνα με την 290/2010 κλήση και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή.

Ο κ. δήμαρχος που πήρε το λόγο πρότεινε να ανακληθεί η παρ. 2 του αποφασιστικού μέρους της 44/2001 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και να οριστεί δικηγόρος για όλες τις παραπάνω υποθέσεις ο κ. Ζησιμοπουλος Κων/νος ο οποίος γνωρίζει όλες τις υποθέσεις, αφού ο δικηγόρος του δήμου αδυνατεί να αναλάβει την υπεράσπιση για λόγους καθαρά δεοντολογίας και επειδή συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα λόγω προηγούμενης εμπλοκής του ως δικηγόρου (προ ανάληψης καθηκόντων στο δήμο Ναυπάκτου).

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Ανακαλεί την παρ. 2 του αποφασιστικού μέρους της 44/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Ορίζει δικηγόρο τον κ. Ζησιμόπουλο Κων/νο ο οποίος θα υπερασπιστεί τον υπάλληλο του δήμου κ. Τσουκαλά Χρήστο ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου α) στις  18-5-2011 και αφορά υπηρεσιακή υπόθεση σύμφωνα με την αριθ. 161/2010 κλήση και σε και κάθε άλλη μετ’ αναβολή και β) στις 5-10-2011 και αφορά υπηρεσιακή υπόθεση σύμφωνα με την 290/2010 κλήση και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή.
  3. Ορίζει δικηγόρο τον κ. Ζησιμόπουλο Κων/νο ο οποίος θα υπερασπιστεί τον υπάλληλο του δήμου κ. Καρβούνη Δημήτριο ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου στις  18-5-2011 και αφορά υπηρεσιακή υπόθεση σύμφωνα με την αριθ. 161/2010 κλήση και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                           Η γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  3/5/2011

Ο Προϊστάμενος ΤΥΑΟ                                                Η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                                                                 Νταουσάνη Βάσω