ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 21/1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37-Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ: 26343-60143-ΦΑΞ 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21-1-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1498

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 21-1-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Μίσθωση οχήματος για την μεταφορά εκλογικού υλικού.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για την έγκαιρη παραλαβή του εκλογικού υλικού για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 25-1-2015.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης